บริการของเรา

GBP ได้รับการตั้งชื่อตามภารกิจขององค์กรของกลุ่ม EnviX ในการให้ความช่วยเหลือ บริษัท และองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกโดยการให้ข้อมูลและโซลูชั่นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้โลกของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคนรุ่นหลังต่อไป

การซื้อขายและขอรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (The International REC; I-REC)

การซื้อขายและขอรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (The International REC; I-REC)

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรากำลังเผชิญ ผลักดันให้หลายประเทศหามาตรการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันในการจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านั้น โดยก้าวไปสู่การใช้พลังงานสะอาดที่ปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ำ ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นในระดับชาติและระดับองค์กร

การผลิตและการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต

การผลิตและการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต คือ สิทธิที่แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม คาร์บอนเครดิตที่ถูกรับรองจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานสามารถซื้อขายในรูปแบบของคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม (environmental attributes) ได้

การประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

การประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

การประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (Environmental Site Assessment: ESA) เป็นกระบวนการประเมินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของสินทรัพย์จำพวกอสังหาริมทรัพย์ หนี้สินด้านสิ่งแวดล้อมนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ อาจส่งผลให้เจ้าของธุรกิจไม่สามารถใช้สินทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

การจัดการด้านสารเคมีและการปฏิบัติตามกฎหมาย

การจัดการด้านสารเคมีและการปฏิบัติตามกฎหมาย

นโยบายด้านการบริหารจัดการสารเคมีในประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก...ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติสากลในการบริหารจัดการสารเคมี ปัจจุบันสารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมถูกการควบคุมภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS)

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS)

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าสถานที่ทำงานนั้นได้ทำตามกฎหมายของอุตสาหกรรมหรือไม่ บริษัทส่วนใหญ่ได้ใช้การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 หรือตามนโยบายสีเขียวของบริษัท

มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรหมแดน(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)

มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรหมแดน(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)

มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรหมแดน (CBAM) ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการในไทยที่ส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป โดยครอบคลุมสินค้า 6 ประเภท ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า อลูมิเนียม ซีเมนต์ ปุ๋ย ไฮโดรเจน และไฟฟ้า CBAM มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคม 2566 ส่งผลให้ผู้ประกอบนอกสหภาพยุโรปที่ส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป จะต้องรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Embedded Emission) ของสินค้าให้กับผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า (EU Importer) ในสหภาพยุโรป

การจัดทำบัญชีคาร์บอน หรือบัญชีก๊าซเรือนกระจก (Carbon Accounting or GHG Accounting)

การจัดทำบัญชีคาร์บอน หรือบัญชีก๊าซเรือนกระจก (Carbon Accounting or GHG Accounting)

ขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการเริ่มต้นดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ขององค์กร กิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ และสามารถกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ซึ่งการจัดทำบัญชีคาร์บอนนั้นมีขอบเขตการประเมิน วิธีการเก็บข้อมูล และการคำนวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หลากหลายวิธี อีกทั้งยังมีความท้าทายในด้านความแม่นยำ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการรายงาน

ข่าวสาร

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Carbon Footprint for Products

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Carbon Footprint for Products

Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) บริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร และสนับสนุนให้มีการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทาง GBP มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้จัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Carbon Footprint of Products เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 – 14.45 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กับทาง GBP ได้ที่

เกี่ยวกับเรา

Green and Blue Planet Solutions

การเติบโตด้านเศรษฐกิจในประเทศแถบเอเชียส่งผลให้มลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่มุ่งความเป็นสากลที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อสร้างธุรกิจที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด (GBP) บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสัญชาติญี่ปุ่นมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอ็นวิกซ์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว และบริษัท ยามากิ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ซึ่งให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากประเทศญี่ปุ่น GBP ให้บริการค้นคว้าด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและให้คำปรึกษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) ในประเทศไทยและในแถบประเทศอาเซียน

ข้อมูลเพิ่มเติม