การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS)

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าสถานที่ทำงานนั้นได้ทำตามกฎหมายของอุตสาหกรรมหรือไม่ บริษัทส่วนใหญ่ได้ใช้การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 หรือตามนโยบายสีเขียวของบริษัท

เราขอนำเสนอบริการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการตรวจสอบ EHS จะประกอบไปด้วยการสอบถามพนักงาน การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการตรวจประเมินในสถานที่ทำงาน การตรวจสอบด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบด้วยความสมัครใจเพื่อตรวจสอบการทำตามข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการระบุความเสี่ยง และชี้จุดในการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง  GBP โดยความร่วมมือกับบริษัทแม่ของเรา บริษัท เอ็นวิกซ์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถเสนอแนวทางให้ท่านได้ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศที่โรงงานท่านตั้งอยู่ได้อย่างครอบคลุม เราให้บริการพัฒนาแบบตรวจประเมินในภาษาต่าง ๆ และดำเนินการตรวจสอบ EHS

GBP พร้อมให้บริการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) อย่างครอบคลุม ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยให้ท่านปฏิบัติตามข้อกฎหมาย แนะนำอย่างตรงไปตรงมา ช่วยลดความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อกฎหมายซึ่งอาจส่งผลให้ท่านได้รับบทลงโทษ

ด้วยความเป็นผู้นำด้านการดำเนินการตรวจสอบ EHS เราให้บริการท่านด้วยหลักพื้นฐานจาก
• ความรู้ทั้งโครงสร้างของข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS)
• ผู้เชี่ยวชาญสองภาษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
• ประสบการณ์หลายปีในการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS)