หน้าแรก ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม

ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

15 Nov 2023

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เผยแพร่ "ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...." พร้อมเปิดรับฟังแสดงความคิดเห็นจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ดูเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

1 Jun 2023

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็น "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566" พร้อมให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

ดูเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน

3 Apr 2023

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษา คือ "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน" และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการโรงงาน จึงได้มีการปรับปรุง “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน” เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานสามารถชี้บ่งอันตราย ประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานยังมีการทบทวนกระบวนการงานเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ

ดูเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ พ.ศ. 2566

3 Apr 2023

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษา คือ "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ พ.ศ.2566" และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้เพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญของประเทศไทย จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้ “กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จุดสิ้นสุดของแม่น้ำที่กิโลเมตร 0 ขึ้นไปทางตอนเหนือจนถึงจุดเริ่มต้นของแม่น้ำ ที่กิโลเมตร 384 เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ”

ดูเพิ่มเติม

คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 42/2566 เรื่อง การจัดการกับวัตถุอันตรายกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และเกลือของ กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และสารประกอบที่เกี่ยวข้องของกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค

คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 42/2566 เรื่อง การจัดการกับวัตถุอันตรายกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และเกลือของ กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และสารประกอบที่เกี่ยวข้องของกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค

7 Mar 2023

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ทางราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ "คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 42/2566 เรื่อง การจัดการกับวัตถุอันตรายกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และเกลือของ กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และสารประกอบที่เกี่ยวข้องของกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค"

ดูเพิ่มเติม