หน้าแรก ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม

(ร่าง) ประกาศกระทรวงอุสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

(ร่าง) ประกาศกระทรวงอุสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

29 Sep 2021

เนื่องด้วยปัจจุบันการประกอบกิจการของโรงงานอาจมีการเก็บหรือใช้สารเคมีที่มีอันตรายเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการสารเคมีในโรงงานให้เหมาะสม อาจเป็นสาเหตุนำไปสู่อุบัติเหตุที่มีผลกระทบและอันตรายต่อประชาชน ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและชุมชนโดยรอบได้ เพื่อเป็นการกำหนดให้มีการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว จึงสมควรที่จะมีการปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

กฎกระทรวงเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

กฎกระทรวงเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

21 Sep 2021

กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยยกเลิกกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 มีสาระสำคัญในการกำหนดให้นายจ้าง จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อให้การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆมีมาตรฐานชัดเจนเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างมากขึ้น

ดูเพิ่มเติม

กฎกระทรวง กำหนดประเภท ชนิด และขนาดโรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2564

กฎกระทรวง กำหนดประเภท ชนิด และขนาดโรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2564

11 Sep 2021

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2564 เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยยกเลิกความในลำดับที่ 42 แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมโรงงานประกอบกิจการทำเคมีภัณฑ์ หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมี โดยกระบวนการเคมีชีวภาพ และการผลิตพลาสติกชีวภาพ 3 ประเภทให้เป็นโรงงานลำดับที่ 42 จำพวกที่ 3

ดูเพิ่มเติม

ประกาศจากกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ความหมายของ “ขยะพลาสติก” และ “เศษพลาสติก”

ประกาศจากกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ความหมายของ “ขยะพลาสติก” และ “เศษพลาสติก”

9 Sep 2021

ประกาศได้กำหนดความหมายของคำว่า “ขยะพลาสติก” หมายถึงชิ้นงาน หรือชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้งานแล้วหรือไม่ก็ตามจนถูกนำไปทิ้ง หรือไม่เป็นที่ต้องการใช้อีกต่อไป หรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีการปนเปื้อนกับขยะอื่นหรือวัสดุประเภทอื่น และ “เศษพลาสติก” หมายความว่า เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 39.15

ดูเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

9 Sep 2021

ประกาศฉบับนี้ได้ระบุนิยามของคำว่า “แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค” “วิธีการที่เหมาะสม” “พื้นที่การผลิต” “สถานประกอบกิจการ” และ “ผู้ดำเนินกิจการ” และ กำหนดวิธีการดำเนินการของผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคตามหลักเกณฑ์หลักๆดังนี้ 1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งและอาคารสถานประกอบกิจการ 2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเครื่องมือ เครื่องใช้ 3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 4. หลักเกณฑ์ในการป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค นอกจากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อแล้ว ยังมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามโดยแบ่งสถานประกอบการเป็น 3 กลุ่มซึ่งมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่แตกต่างกัน

ดูเพิ่มเติม