หน้าแรก ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน

3 Apr 2023

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษา คือ "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน" และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการโรงงาน จึงได้มีการปรับปรุง “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน” เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานสามารถชี้บ่งอันตราย ประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานยังมีการทบทวนกระบวนการงานเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ

ดูเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ พ.ศ. 2566

3 Apr 2023

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษา คือ "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ พ.ศ.2566" และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้เพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญของประเทศไทย จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้ “กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จุดสิ้นสุดของแม่น้ำที่กิโลเมตร 0 ขึ้นไปทางตอนเหนือจนถึงจุดเริ่มต้นของแม่น้ำ ที่กิโลเมตร 384 เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ”

ดูเพิ่มเติม

คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 42/2566 เรื่อง การจัดการกับวัตถุอันตรายกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และเกลือของ กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และสารประกอบที่เกี่ยวข้องของกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค

คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 42/2566 เรื่อง การจัดการกับวัตถุอันตรายกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และเกลือของ กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และสารประกอบที่เกี่ยวข้องของกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค

7 Mar 2023

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ทางราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ "คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 42/2566 เรื่อง การจัดการกับวัตถุอันตรายกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และเกลือของ กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค และสารประกอบที่เกี่ยวข้องของกรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค"

ดูเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 7)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 7)

9 Jan 2023

ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเป็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 7) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (บังคับใช้วันที่ 22 ธันวาคมพ.ศ. 2565 เป็นต้นไป)

ดูเพิ่มเติม

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องคุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ.2565

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องคุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ.2565

11 Oct 2022

กรมควบคุมมลพิษได้ประกาศ และกำหนดคุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้มีการนำเศษพลาสติกภายในประเทศกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

ดูเพิ่มเติม