หน้าแรก ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 7)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 7)

9 Jan 2023

ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเป็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 7) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (บังคับใช้วันที่ 22 ธันวาคมพ.ศ. 2565 เป็นต้นไป)

ดูเพิ่มเติม

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องคุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ.2565

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องคุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ.2565

11 Oct 2022

กรมควบคุมมลพิษได้ประกาศ และกำหนดคุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้มีการนำเศษพลาสติกภายในประเทศกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

ดูเพิ่มเติม

ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2565

ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2565

29 Jul 2022

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใช้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2565 ได้ออกประกาศให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558

ดูเพิ่มเติม

ประกาศกฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565

ประกาศกฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565

8 Jul 2022

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใช้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2565 ได้ออกประกาศให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558

ดูเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใช้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2565

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใช้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2565

28 Jun 2022

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใช้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2565 ได้ออกประกาศให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558

ดูเพิ่มเติม