บริการของเรา

GBP ได้รับการตั้งชื่อตามภารกิจขององค์กรของกลุ่ม EnviX ในการให้ความช่วยเหลือ บริษัท และองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกโดยการให้ข้อมูลและโซลูชั่นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้โลกของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคนรุ่นหลังต่อไป

การซื้อขายและขอรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (The International REC; I-REC)

การซื้อขายและขอรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (The International REC; I-REC)

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรากำลังเผชิญ ผลักดันให้หลายประเทศหามาตรการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันในการจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านั้น โดยก้าวไปสู่การใช้พลังงานสะอาดที่ปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ำ ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นในระดับชาติและระดับองค์กร

การผลิตและการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต

การผลิตและการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต คือ สิทธิที่แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม คาร์บอนเครดิตที่ถูกรับรองจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานสามารถซื้อขายในรูปแบบของคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม (environmental attributes) ได้

การประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

การประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

การประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (Environmental Site Assessment: ESA) เป็นกระบวนการประเมินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของสินทรัพย์จำพวกอสังหาริมทรัพย์ หนี้สินด้านสิ่งแวดล้อมนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ อาจส่งผลให้เจ้าของธุรกิจไม่สามารถใช้สินทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

การจัดการด้านสารเคมีและการปฏิบัติตามกฎหมาย

การจัดการด้านสารเคมีและการปฏิบัติตามกฎหมาย

นโยบายด้านการบริหารจัดการสารเคมีในประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก...ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติสากลในการบริหารจัดการสารเคมี ปัจจุบันสารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมถูกการควบคุมภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS)

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS)

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าสถานที่ทำงานนั้นได้ทำตามกฎหมายของอุตสาหกรรมหรือไม่ บริษัทส่วนใหญ่ได้ใช้การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 หรือตามนโยบายสีเขียวของบริษัท

มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรหมแดน(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)

มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรหมแดน(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)

มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรหมแดน (CBAM) ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการในไทยที่ส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป โดยครอบคลุมสินค้า 6 ประเภท ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า อลูมิเนียม ซีเมนต์ ปุ๋ย ไฮโดรเจน และไฟฟ้า CBAM มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคม 2566 ส่งผลให้ผู้ประกอบนอกสหภาพยุโรปที่ส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป จะต้องรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Embedded Emission) ของสินค้าให้กับผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า (EU Importer) ในสหภาพยุโรป

การจัดทำบัญชีคาร์บอน หรือบัญชีก๊าซเรือนกระจก (Carbon Accounting or GHG Accounting)

การจัดทำบัญชีคาร์บอน หรือบัญชีก๊าซเรือนกระจก (Carbon Accounting or GHG Accounting)

ขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการเริ่มต้นดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ขององค์กร กิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ และสามารถกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ซึ่งการจัดทำบัญชีคาร์บอนนั้นมีขอบเขตการประเมิน วิธีการเก็บข้อมูล และการคำนวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หลากหลายวิธี อีกทั้งยังมีความท้าทายในด้านความแม่นยำ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการรายงาน

ข่าวสาร

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

   International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมการใช้วัตถุดิบตั้งต้นทั้งหมด เช่น วัตถุดิบชีวภาพ วัตถุดิบทดแทน และวัตถุดิบหมุนเวียน มาตรฐานรับรอง ISCC Plus เน้นเกณฑ์ความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบทาง อีกทั้ง ISCC ยังเป็นสมาชิกของ UN Global Compact และสนับสนุนโครงการระดับนานาชาติที่สำคัญอีกด้วย
   ด้วยทาง Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสนับสนุนการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดสัมมนาเรื่องมาตรฐาน International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) โดยเจาะลึกไปที่มาตรฐาน ISCC PLUS เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับรอง ISCC PLUS และเอกสารประกอบการรับรองที่สำคัญ

เกี่ยวกับเรา

Green and Blue Planet Solutions

การเติบโตด้านเศรษฐกิจในประเทศแถบเอเชียส่งผลให้มลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่มุ่งความเป็นสากลที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อสร้างธุรกิจที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด (GBP) บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสัญชาติญี่ปุ่นมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอ็นวิกซ์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว และบริษัท ยามากิ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ซึ่งให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากประเทศญี่ปุ่น GBP ให้บริการค้นคว้าด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและให้คำปรึกษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) ในประเทศไทยและในแถบประเทศอาเซียน

ข้อมูลเพิ่มเติม