หน้าแรก ร่วมงานกับเรา — ตำแหน่งงานที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ร่วมงานกับเรา — ตำแหน่งงานที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานที่ว่างในขณะนี้ 

 • Climate Change consultant [Updated in May 2023]
 • Environmental consultant [Updated in May 2023]
 • Administrative officer [Updated in July 2023]
 • Intern (Environment, Health and Safety / Climate Change / Sustainability)

1. Climate Change consultant [Updated in May 2022]

ตำแหน่งงาน Climate Change consultant
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน พนักงานประจำ

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

 • จัดหาโครงการและแผนพัฒนาธุรกิจ
 • พัฒนาโครงการภายใต้ international carbon standards เช่น VCS, CDM, the Gold Standard, I-REC, GCC หรืออื่นๆ
 • เตรียมเอกสารเฉพาะด้านเกี่ยวกับโครงการและให้คำปรึกษากับเจ้าของโครงการหรือผู้มาใช้บริการ
 • เดินทางและเยี่ยมชมสถานที่ที่ดำเนินโครงการ
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับเจ้าของโครงการหรือผู้มาใช้บริการ
 • ตรวจสอบเอกสารเฉพาะด้านที่ใช้ในการดำเนินการกับส่วนงานอื่นๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะ/ความสามารถ

 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสถานการที่ตึงเครียดได้
 • ต้องการที่จะพัฒนาตนเอง
 • อดทนกับปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ ในการทำงาน
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถจัดการวางแผนงาน และลำดับความสำคัญในงานที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 3-7 ปี  (ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับ carbon project development จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถสื่อสารและเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • ถ้าสามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้

การสมัคร:

สามารถส่งประวัติส่วนตัวหรือเรซูเม่ (ภาษาไทย-อังกฤษ) มาที่อีเมล recruit@gb-planet.com.  **เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นที่ทาง HR จะดำเนินการติดต่อกลับไป

2. Environmental consultant [Updated in May 2022]

ตำแหน่งงาน Environmental consultant
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน พนักงานประจำ

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา/ค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตามคำขอของผู้ใช้บริการ และนำเสนอเป็นรายการหรือสไลด์
 • แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น หรืออื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร
 • การทำงานภาคสนาม เช่น การเก็บตัวอย่างทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานทั้งผู้ใช้บริการทั้งใหม่/เก่า
 • สนับสนุนงานด้านธุการภายในบริษัท
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะ/ความสามารถ

 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสถานการที่ตึงเครียดได้
 • ต้องการที่จะพัฒนาตนเอง
 • อดทนกับปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ ในการทำงาน
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถจัดการวางแผนงาน และลำดับความสำคัญในงานที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี สุขภาพและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี  (ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถสื่อสารและเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้
 • ถ้าสามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย เช่น กฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศและระหว่างประเทศ, มาตรฐานสากล เช่น ISO 14001 หรือแนวปฏิบัติด้านการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้

การสมัคร

สามารถส่งประวัติส่วนตัวหรือเรซูเม่ (ภาษาไทย-อังกฤษ) มาที่อีเมล recruit@gb-planet.com.  **เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นที่ทาง HR จะดำเนินการติดต่อกลับไป

3.Administrative officer

ตำแหน่งงาน Admininistrative officer
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน พนักงานประจำ

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

 • จัดตาราง/กำหนดการของเจ้าหน้าที่ภายในบริษัท
 • รับและประมวลผลการดำเนินงานผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น อีเมล, โทรศัพท์ และจดหมาย
 • สนับสนุนฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้านฐานข้อมูลเงินเดือนและบุคลากร
 • สนับสนุนฝ่ายบัญชีในการชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สำนักงาน และจัดซื้อ/จัดหาตามความจำเป็น
 • จัดทำรายงานและบันทึกช่วยจำ สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
 • เข้าร่วมการประชุมและบันทึกเนื้อหาสำคัญในการประชุม สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
 • สนับสนุนแก่ทีมงาน (หากจำเป็น)
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะ/ความสามารถ

 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสถานการที่ตึงเครียดได้
 • ต้องการที่จะพัฒนาตนเอง
 • อดทนกับปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ ในการทำงาน
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถจัดการวางแผนงาน และลำดับความสำคัญในงานที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กฎหมาย การจัดการธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถสื่อสารและเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้
 • ถ้ามีความรู้ด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้

การสมัคร

สามารถส่งประวัติส่วนตัวหรือเรซูเม่ (ภาษาไทย-อังกฤษ) มาที่อีเมล recruit@gb-planet.com.  **เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นที่ทาง HR จะดำเนินการติดต่อกลับไป

4. Intern (Environment, Health and Safety / Climate Change / Sustainability)

ตำแหน่งงาน Intern (Environment, Health and Safety / Climate Change / Sustainability)
สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน นิสิต/นักศึกษาฝึกงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา/ค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตามคำขอของผู้ใช้บริการ และนำเสนอเป็นรายการหรือสไลด์
 • แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น หรืออื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร
 • การทำงานภาคสนาม เช่น การเก็บตัวอย่างทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานทั้งผู้ใช้บริการทั้งใหม่/เก่า
 • สนับสนุนงานด้านธุการภายในบริษัท.

ทักษะ/ความสามารถ

 • ต้องการที่จะพัฒนาตนเอง
 • อดทนกับปัญหาและความท้าทายใหม่ๆในการทำงาน
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สามารถสื่อสารและเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้
 • ถ้าสามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้

การสมัคร

สามารถส่งประวัติส่วนตัวหรือเรซูเม่ (ภาษาไทย-อังกฤษ) มาที่อีเมล recruit@gb-planet.com.  **เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นที่ทาง HR จะดำเนินการติดต่อกลับไป