หน้าแรก บริการด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

การประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

การประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (Environmental Site Assessment: ESA) เป็นกระบวนการประเมินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของสินทรัพย์จำพวกอสังหาริมทรัพย์ หนี้สินด้านสิ่งแวดล้อมนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ อาจส่งผลให้เจ้าของธุรกิจไม่สามารถใช้สินทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ อีกทั้งอาจทำให้นักลงทุนไม่กล้าตัดสินใจกลับมาลงทุนอีก ส่วน Environmental Due Diligence (EDD) เป็นกระบวนการประเมินสภาพแวดล้อมของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (MA) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะต้องตระหนักถึงหนี้สินสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

GBP พร้อมให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) สำหรับ ESA / EDD ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสมัครใจหรือการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย นอกจากนี้ GBP ยังรับดำเนินการ EDD จากมุมมองของลูกค้าของเรา

บริการของเรามีดังนี้ :
• การวางแผนการประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (ESA) / ข้อเสนอโครงการสำหรับ EDD
• การตรวจประเมินสถานที่ทำงานและสอบถามพนักงานที่รับผิดชอบ
• บริการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน
• บริการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน
• วิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินในห้องปฏิบัติการ
• จัดทำรายงานตามข้อเท็จจริง
• จัดทำรายงานส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม

GBP ให้บริการประเมินสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรฐาน ASTM สำหรับการประเมินสถานที่ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตามขอบเขตงานและความเหมาะสมของพื้นที่

• การประเมินพื้นที่ในระยะที่ 1 ใช้มาตรฐาน ASTM E1527-13 สำหรับการประเมิน
• การประเมินพื้นที่ในระยะที่ 2 ใช้มาตรฐาน ASTM E1903-11 สำหรับการประเมิน


• การสำรวจพื้นที่เพื่อดูสภาพและการใช้พื้นที่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงดูสภาพแวดล้อมโดยรอบ
• ทบทวนแบบบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ เช่น ภาพถ่ายทางอากาศในอดีต และแผนที่สภาพภูมิประเทศในอดีต
• สอบถามข้อมูลจากเจ้าของที่ในอดีตและปัจจุบัน ผู้ประกอบการ ผู้พักอาศัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• การเจาะดินและการเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน
• การติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน
• การวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินในห้องปฏิบัติการ
• การระบุขอบเขตการปนเปื้อนที่ตรวจพบจากการประเมินสิ่งแวดล้อมระยะที่สอง (ESA Phase II)
• การกำหนดปริมาตรดินและน้ำใต้ดินที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อน
• การวางแผนและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมออกจากพื้นที่