หน้าแรก โปรเจ็ค

โปรเจคของเรา

การผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ประเภทเม็ดพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด (GBP) ได้รับมอบหมายจากบริษัทลูกค้าผู้ผลิตเม็ดพลาสติก

ดูเพิ่มเติม

การผลิตเหล็กปลายน้ำ

ที่ปรึกษาของเราดำเนินการสำรวจโรงงานเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการผลิต วิธีกำหนดขอบเขต และปัจจัยที่ควรคำนึงถึงเมื่อคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการรายงานตามมาตรการ CBAM เราจัดประชุมรายสัปดาห์ตลอดทั้งโครงการ

ดูเพิ่มเติม

นำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี

เนื่องจากบริษัทลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีให้กับโรงงาน รวมถึงกระจายสินค้าไปสู่แขนงธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ทางผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และต้องการสร้างความเข้าใจในกระบวนการ

ดูเพิ่มเติม

ที่ดินจัดสรรในนิคมอุตสาหกรรม

ลูกค้าชาวญี่ปุ่นของเราซึ่งเป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ดำเนินกิจการด้านสารเคมีในจังหวัดชลบุรี ต้องการซื้อที่ดินเพื่อขยายกิจการโรงงานแต่ไม่แน่ใจว่าที่ดินที่จะซื้อนั้นมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือไม่ เพื่อเป็นการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อที่ดิน เราจึงได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการตรวจวัดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

ดูเพิ่มเติม

โรงพยาบาลของทางราชการ

โรงพยาบาลรัฐบาลของไทยแห่งหนึ่งมีโครงการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้การเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลนั้นมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลไม่มีผู้รับผิดชอบด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง เราจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ในฐานะผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าวัตถุอันตราย

ลูกค้าของเราซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมสัญชาติญี่ปุ่นได้ขยายกิจการในประเทศไทย ได้ตั้งสาขาสำหรับการนำเข้า จำหน่าย กระจายสินค้า และการสนับสนุนลูกค้า

ดูเพิ่มเติม

โรงงานผลิตพลาสติก

ลูกค้าของเราซึ่งเป็นโรงงานผลิตพลาสติกซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น มีโครงการตรวจประเมินภายในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย กับบริษัทลูกที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม

เคมีภัณฑ์

ลูกค้าของเราซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าสัญชาติญี่ปุ่น มีโครงการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของกิจการ (Due Diligence) ก่อนตกลงซื้อขายธุรกิจสารเคมีในประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม