หน้าแรก ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

4 Jun 2024

ยกเลิกประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2560 โดยกำหนดการดำเนินการออกแบบก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่าง พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .....

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่าง พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .....

16 Feb 2024

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำ ร่าง พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ... และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมกับร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. ทั้งใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูเพิ่มเติม

ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

8 Feb 2024

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เผยแพร่ "ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...." โดยร่างประกาศฉบับนี้ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงเหตุการณ์การนำสารประกอบไซยาไนด์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และก่อเหตุอาชญากรรม เนื่องจากความเป็นพิษเฉียบพลัน จึงส่งผลร้ายแรงแม้จะใช้ในปริมาณที่น้อย และปัจจุบันทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการกำหนดสารประกอบไซยาไนด์ทั้ง 6 รายการ ที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก. 7 ซึ่งยังเหลืออีก 10 รายการ ที่ยังไม่มีการกำหนดให้ดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าว

ดูเพิ่มเติม

ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

7 Feb 2024

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เผยแพร่ "ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...." โดยร่างประกาศฉบับนี้ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เพิ่มเติมเงื่อนไขตามรายการภายในบัญชี 5.2 ของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) โดยจะอ้างอิงรายละเอียดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยระบุระดับความเข้มข้นของโลหะหนัก แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

ดูเพิ่มเติม

ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

7 Feb 2024

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เผยแพร่ "ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...." โดยร่างประกาศฉบับนี้ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ว่าพบการนำสารสารประกอบไซยาไนด์ไปใช้ในทางที่ผิด และทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน

ดูเพิ่มเติม