หน้าแรก โปรเจ็ค การประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเคมีภัณฑ์ ในระยะที่ 1

การประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเคมีภัณฑ์ ในระยะที่ 1

สถานที่ :
จังหวัดชลบุรี
อุตสาหกรรม :
เคมีภัณฑ์
การบริการ :
การประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมา
ลูกค้าของเราซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าสัญชาติญี่ปุ่น มีโครงการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของกิจการ (Due Diligence) ก่อนตกลงซื้อขายธุรกิจสารเคมีในประเทศไทย และด้วยการประสานงานจากสถาบันการเงินรายหนึ่ง เราจึงได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ในฐานะที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีการดำเนินงาน
ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตสารเคมีเพื่อประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหน้างาน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งอำนวยความสะดวก กระบวนการผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ นอกจากการเยี่ยมชมโรงงานแล้วเรายังได้สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในโรงงานที่รับผิดชอบ และพิจารณาเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ รายงานอุบัติเหตุ รายงานการตรวจสอบจากภายในองค์กร รายงานการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกองค์กร เมื่อดำเนินการจนจบครบถ้วนกระบวนความแล้ว เราจึงจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานและเรียนให้ลูกค้าทราบต่อไป

สิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า
ด้วยความเชี่ยวชาญของเรา เราช่วยให้ลูกค้าบ่งชี้ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจการโรงงานสารเคมี การตรวจพบความไม่สอดคล้องกับข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รวมไปถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับลูกค้าและเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการ