หน้าแรก โปรเจ็ค งานดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

งานดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

สถานที่ :
นครปฐม
อุตสาหกรรม :
โรงพยาบาลของทางราชการ
การบริการ :
งานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

ความเป็นมา

โรงพยาบาลรัฐบาลของไทยแห่งหนึ่งมีโครงการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้การเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลนั้นมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลไม่มีผู้รับผิดชอบด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง เราจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ในฐานะผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

วิธีการดำเนินงาน

ทีมงานเราได้เข้าไปตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบ ตั้งแต่ปริมาณน้ำที่ใช้ไปจนถึงอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นถังเก็บน้ำเสีย ปั๊มเติมอากาศ ระบบระบายน้ำทิ้ง มิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งเก็บสถิติและข้อมูล บันทึกรายละเอียด สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น อีกทั้งยังได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลระบบดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อให้การเดินระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า

ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้ปกติ มีสถิติข้อมูลของระบบบำบัดน้ำเสียเก็บไว้ในโรงพยาบาล ส่งรายงานทส.2 ให้กับหน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535