หน้าแรก โปรเจ็ค Phase 1 Environmental Site Assessment of Packaging Factory

Phase 1 Environmental Site Assessment of Packaging Factory

สถานที่ :
Hanoi, Vietnam
อุตสาหกรรม :
Manufacturing (Packaging)
การบริการ :
การประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มาของโครงการ

บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด (GBP) ได้รับมอบหมายจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้สำนักงาน เพื่อจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขั้นที่ 1 (Phase I Environmental Site Assessment; ESA) หรือ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Due Diligence; EDD) ของโรงงานบรรจุภัณฑ์ซึ่งตั้งอยู่ใน เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะควบรวมกิจการโรงงานในเวียดนาม ซึ่งการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขั้นที่ 1 ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการดังกล่าว          โดยที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท GBP ให้การบริการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการด้านธุรกิจในครั้งนี้ การประเมินนี้ถูกดำเนินการภายใต้มาตรฐาน ASTM E1527-21 Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process ส่วนการประเมินด้านการปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้ถูกระบุไว้ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของประเทศเวียดนาม

แนวทางของ GBP

ที่ปรึกษาของทาง GBP ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ณ โรงงานบรรจุภัณฑ์เพื่อสำรวจและทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การผลิต ซึ่งรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในบริเวณรอบโรงงาน ทั้งนี้ทาง GBP ยังได้พิจารณาเอกสารการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของทางโรงงาน ตลอดจนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ โดยในการประเมินนี้ได้มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งคำนึงถึงความสำคัญกับธุรกิจของลูกค้า ทำให้ลูกค้าของเราสามารถมองเห็นถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบภายในเวลาที่จำกัดตามกำหนดการของกระบวนการตรวจสอบนี้

ค่านิยมของ GBP

GBP ได้ประเมินแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานตามขั้นตอนภายใต้มาตรฐาน ASTM อย่างชัดเจน ด้วยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ลูกค้าสามารถพิจารณาการลงทุนได้อย่างมั่นใจและถูกต้องเพื่อการดำเนินการด้านธุรกิจต่อไป