หน้าแรก โปรเจ็ค งานตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินด้วยความสมัครใจ

งานตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินด้วยความสมัครใจ

สถานที่ :
ชลบุรี
อุตสาหกรรม :
ที่ดินจัดสรรในนิคมอุตสาหกรรม
การบริการ :
งานตรวจวัดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ESA Phase 2

ความเป็นมา

ลูกค้าชาวญี่ปุ่นของเราซึ่งเป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ดำเนินกิจการด้านสารเคมีในจังหวัดชลบุรี ต้องการซื้อที่ดินเพื่อขยายกิจการโรงงานแต่ไม่แน่ใจว่าที่ดินที่จะซื้อนั้นมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือไม่ เพื่อเป็นการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อที่ดิน เราจึงได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการตรวจวัดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ณ ตำแหน่งที่ดินแปลงใหม่

วิธีการดำเนินงาน

ก่อนเริ่มดำเนินการเราได้ประชุมกับลูกค้าเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน จากนั้นทีมงานได้ใช้โปรแกรมดูข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อกำหนดจุดสำรวจและวางแผนการเข้าพื้นที่ วันดำเนินการภาคสนามเราเริ่มต้นด้วยการขออนุญาตเข้าพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรม ทำการเจาะดินเพื่อเก็บตัวอย่างดินตื้นที่ระดับ 30 ซม. เก็บตัวอย่างดินลึกที่ระดับน้ำใต้ดิน จากนั้นเจาะดินลึกลงไปเพื่อติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ เมื่อติดตั้งบ่อสังเกตการณ์แล้วจึงทำการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินไปวิเคราะห์คุณภาพในห้องปฏิบัติการ จัดเตรียมรายงานการสำรวจให้ลูกค้าต่อไป

สิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า

วิศวกรสิ่งแวดล้อมของเราดูแลลูกค้าตั้งแต่วางแผนการดำเนินงาน จัดการงานภาคสนาม เมื่อได้ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ ทีมงานของเราซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรได้ร่วมกันสรุปและรายงานข้อเท็จจริงให้ลูกค้าตามหลักการและความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ว่าที่ดินที่ลูกค้าสนใจจะซื้อนั้นเป็นอย่างไร ควรค่าแก่การลงทุนหรือไม่