การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Carbon Footprint for Products

        ในปัจจุบันภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวตามความต้องการของตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้บริโภคและองค์กรต่าง ๆ มีการการคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการนี้ได้ โดยการใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) เพื่อให้เห็นภาพรวมถึงกิจกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการกำจัด ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ การประเมินนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนและดำเนินการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ทั้งนี้ Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) บริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร และสนับสนุนให้มีการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทาง GBP มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้จัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Carbon Footprint of Products เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) หากท่านสนใจสามารถศึกษาหัวข้อและรายละเอียดในการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หัวข้อการสัมมนา Carbon Footprint of Products
วันที่และเวลา    – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
   – เวลา 14:00 – 14:45 น. ตามเวลาประเทศไทย
   – Online (Zoom Application)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Carbon Footprint of Products
รายละเอียดค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ (Free)
วิธีการเข้าร่วม    – ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom
          🔗Link การลงทะเบียน
   – เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา
   – เอกสารประกอบการบรรยาย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังและทำแบบประเมินหลังสัมมนาเท่านั้น
   – การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอหรือแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
ขั้นตอนการลงทะเบียน    1. ลงทะเบียนผ่าน Zoom จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
   2. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนและลิงค์สำหรับเข้าฟังสัมมนา
   3. ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ URL ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ภาษาไทย 
หมายเหตุ    – ปิดรับการลงทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น.
   – กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

 

📅หัวข้อการบรรยายแนะนำวิทยากร

14:00-14:10 น. แนะนำบริษัทและการสัมมนาออนไลน์
14:10-14:20 น. สถาการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
14:20-14:40 น.    – ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ผลิตภัณฑ์
   – หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
   – หลักการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
14:40-14:45 น.
Q&A

 

เทปบันทึกการสัมมนาออนไลน์

-Coming soon-