การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง SBTi Corporate Net-Zero Standard

          SBTi Corporate Net-Zero Standard คือ มาตรฐานที่ระบุถึงหลักเกณฑ์ แนวทาง และข้อแนะนำเพื่อสนับสนุนองค์กรในการตั้งเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างมาตรฐานที่มั่นคงและมีความเป็นกลางในการตั้งเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งมาตรฐานนี้ถูกพัฒนาโดย Science Based Targets initiative (SBTi) อันเป็นการรวมตัวขององค์กรระดับโลกที่ทำให้องค์กรธุรกิจและสถาบันทางการเงินสามารถตั้งเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดย SBTi มุ่งเน้นไปที่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทต่างๆทั่วโลกลง 50% ภายในปี 2023 เพื่อที่จะบรรลุการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) ภายในปี 2050

          ด้วยทาง Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันซึ่งเป็นผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจตามสถาณการณ์ปัจจุบัน (business as usual) GBP มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “SBTi Corporate Net-Zero Standard” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และเป้าหมายของมาตรฐานดังกล่าว โดยการสัมมนาครั้งนี้จะมุ่งเน้นเรื่องขอบข่าย แนวทาง และหลักเกณฑ์ในการตั้งเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย หากท่านสนใจสามารถศึกษาหัวข้อและรายละเอียดในการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หัวข้อการสัมมนา SBTi Corporate Net-Zero Standard
วันที่และเวลา    – วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567
   – เวลา 14:00 – 14:45 น. ตามเวลาประเทศไทย
   – Online (Zoom Application)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับ SBTi Corporate Net-Zero Standard ให้มากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ Net-Zero
รายละเอียดค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ (Free)
วิธีการเข้าร่วม    – ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom
          🔗Link การลงทะเบียน
   – เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา
   – เอกสารประกอบการบรรยาย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังและทำแบบประเมินหลังสัมมนาเท่านั้น
   – การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอหรือแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
ขั้นตอนการลงทะเบียน    1. ลงทะเบียนผ่าน Zoom จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
   2. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนและลิงค์สำหรับเข้าฟังสัมมนา
   3. ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ URL ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ภาษาไทย 
หมายเหตุ    – ปิดรับการลงทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น.
   – กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

 

📅หัวข้อการบรรยายแนะนำวิทยากร

14:00-14:10 น. แนะนำบริษัทและการสัมมนาออนไลน์
14:10-14:20 น. ความหมายและความเป็นมาของ Science Based Targets (SBT)
14:20-14:45 น.    – เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ SBTi Corporate Net-Zero Standard
   – ขอบข่ายของ Net-Zero Standard
   – การตั้งเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Science Based Net-Zero Target) คืออะไร?
   – แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

 

เทปบันทึกการสัมมนาออนไลน์

-Coming soon-