การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

          ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ (GBP) สำหรับการให้บริการและคำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความเข้าใจ และปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน GBP จึงจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.00 น. โดยมุ่งเน้นในเรื่องข้อกฎหมายและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการอธิบายสาระสำคัญในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย

          ด้วยความซับซ้อนของกฎหมายและขั้นตอนในการดำเนินการ จึงทำให้เกิดความสับสนและเกิดคำถามจำนวนมากจากลูกค้าหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านการจัดการสารเคมีและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น

  • ผู้ประกอบการในธุรกิจใดบ้างที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และเมื่อไรที่ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายดังกล่าว
  • การเตรียมข้อมูล และเงื่อนไขในการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย
  • ขั้นตอนการยื่นหารือเคมีภัณฑ์ในกรณีที่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์เป็นความลับทางการค้าคืออะไร และต้องทำอย่างไร
  • ผู้ประกอบการต้องทำอย่างไร เมื่อส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อยู่ในบัญชีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • จะต้องทำอย่างไรหากส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่เป็นความลับจากทางผู้ผลิต และจะต้องดำเนินการอย่างไร
  • แนวโน้มการพัฒนาข้อกำหนดด้านสารเคมีในอนาคต

          การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Application โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้าใจและต่อยอดธุรกิจทำให้เกิดการพัฒนาในด้านการจัดการสารเคมีของผู้ประกอบการ ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมสัมมนามีคำถาม สามารถทิ้งคำถามไว้ล่วงหน้า ซึ่งทางทีมงานผู้บรรยายจะรวบรวมและตอบคำถามดังกล่าวในวันที่จัดสัมมนา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถศึกษาหัวข้อการบรรยาย และลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ค่ะ

📜รายละเอียดภาพรวมการสัมมนาผ่าน Zoom Application

หัวข้อการสัมมนา การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
วันที่และเวลา วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567
เวลา 13:30 – 16:00 น. ตามเวลาประเทศไทย
รายละเอียดค่าบริการ 4,000 บาทต่อท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
   – จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และทางอีเมลผู้ประสานงานทางบัญชี
   – วิธีการชำระเงินจะเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ / invoice ค่าธรรมเนียมการโอนจะเป็นการชำระโดยผู้ลงทะเบียน/ ผู้เข้าร่วมสัมมนา
   – หากผู้เข้าร่วมรับฟังอยู่ต่างประเทศ จะมีการแนบใบเสนอราคาต่างหาก โดยอิงจากค่าเงินปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมการโอน
   – กำหนดชำระค่าบริการจะถูกระบุในใบแจ้งหนี้ / invoice
วิธีการเข้าร่วม เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่าน Zoom Application (ฟังก์ชัน Zoom Webinar) ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา
**โปรดตรวจสอบการใช้งานว่าสามารถเข้าฟังได้โดยไม่ขัดกับนโยบายบริษัทของท่าน
   – เมื่อผู้ลงทะเบียนได้รับการยืนยันข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อลงทะเบียนในส่วนของระบบ zoom อีกครั้งหนึ่ง
   – เอกสารประกอบการบรรยายจะทำการจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมรับฟังล่วงหน้าก่อนวันเริ่มการสัมมนาออนไลน์
**ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังเท่านั้น
   – การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
   – ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับฟังซึ่งลงทะเบียนโดยใช้อีเมลในนามบริษัทเท่านั้น
ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์
  ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันภายใน 3 วันทำการ (จ-ศ)
  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลอีกฉบับ ซึ่งอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการเข้าฟังและวิธีการรับเอกสารประกอบการบรรยาย
2. ผู้ลงทะเบียนจะได้ลิงค์การลงทะเบียนผ่านระบบ zoom.us โดยระบุ ชื่อ นามสกุล อีเมลติดต่อ บริษัท และตำแหน่งของผู้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ zoom.us
3. หลังจากเสร็จสิ้น อีเมลจะถูกส่งโดยอัตโนมัติจาก “no-reply@zoom.us” ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ url ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
การลงทะเบียน/ สอบถาม กรุณาลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนในวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 17:00 น.
กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

 

📅หัวข้อการบรรยายและแนะนำวิทยากร

13:30-13:40 น. คำแนะนำในการสัมมนาออนไลน์
13:40-14:10 น. กฎหมายด้านวัตถุอันตรายของประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติ
   – ภาพรวมของกฎหมาย
   – ขั้นตอนและการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการด้านสารเคมีอุตสาหกรรม
        > การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
        > การขอใบอนุญาต (ใบอนุญาตวัตถุอันตราย)
        > การแจ้งการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย
        > การแจ้งข้อเท็จจริงด้านวัตถุอันตราย และระบบที่เกี่ยวข้อง
14:10-14:20 น. พักเบรค
14:20-15:20 น. กฎหมายด้านวัตถุอันตรายของประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติ (ต่อ)
        > การหารือเคมีภัณฑ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
        > ขั้นตอนการหารือเคมีภัณฑ์กรณีที่มีส่วนผสมที่เป็นความลับทางการค้า
        > รายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย
        > อัพเดตข้อกฎหมายปัจจุบัน-อนาคตที่กำลังจะประกาศ
15:20-15:30 น. พักเบรค และช่วงการส่งคำถาม
15:30-16:00 น. Q&A
แนะนำวิทยากร ธนวัฒน์ ทองสุกแสง และ ธัชกร บุญวรรณ์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการสารเคมีและสิ่งแวดล้อม บริษัท Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd.
     ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายวัตถุอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต นำเข้า ส่งออก และครอบครองมามากกว่า 2,500 ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมกระบวนการของวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 – 3 รวมถึงการประสานงานสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมผลิตภัณฑ์เป็นความลับทางการค้า (CBI; Confidential Business Information) และการยื่นแจ้งข้อเท็จจริงต่างๆ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ