สัมมนาออนไลน์ เรื่อง กฎหมายโลกร้อน . . . (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Bill)

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “กฎหมายโลกร้อน . . . (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Bill)”

    ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกมีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มข้น มีการจัดทำแผนการปรับตัวและแผนการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการนำกลไกและมาตรการทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นภาคบังคับหรือภาคสมัครใจเข้ามามีส่วนช่วยเพื่อให้เกิดแรงจูงใจของภาคส่วนต่างๆในการปรับตัวและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งระดับประเทศและระดับโลก ทั้งนี้ประเทศไทยมีเป้าหมายและความท้าทายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในประเทศ โดยมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก (NDC Action Plan on Mitigation) การจัดทำแผนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (Thailand’s National Adaptation Plan: NAP)   และเพื่อตอบโจทย์ที่มีความท้าทายนี้ รวมถึงทำให้เกิดดำเนินการอย่างรวดเร็วและเต็มที่ ประเทศไทยจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นั้นก็คือการจัดทำพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

    ด้วยเหตุนี้ทาง Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) บริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำความเข้าใจเนื้อหาของ (ร่าง) พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ พ.ร.บ. โลกร้อน เพื่อให้องค์กรได้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเตรียมพร้อมรับมือกับมาตรการต่างๆภายใต้ พ.ร.บ. โลกร้อนที่จะนำมาบังคับใช้ต่อไป หากท่านสนใจสามารถศึกษาหัวข้อและรายละเอียดในการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หัวข้อการสัมมนา กฎหมายโลกร้อน . . . (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Bill)
วันที่และเวลา    – วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567
   – เวลา 14:00 – 14:45 น. ตามเวลาประเทศไทย
   – Online (Zoom Application)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ ร่าง พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ…..
รายละเอียดค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ (Free)
วิธีการเข้าร่วม    – ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom
        🔗Link ลงทะเบียน
   – เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา
   – เอกสารประกอบการบรรยาย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังและทำแบบประเมินหลังสัมมนาเท่านั้น
   – การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอหรือแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
ขั้นตอนการลงทะเบียน    1. ลงทะเบียนผ่าน Zoom จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
   2. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนและลิงค์สำหรับเข้าฟังสัมมนา
   3. ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ URL ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ภาษาไทย 🇹🇭
หมายเหตุ    – ปิดรับการลงทะเบียนในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น.
   – กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

 

📅หัวข้อการบรรยายแนะนำวิทยากร

14:00-14:10 น. แนะนำบริษัทและการสัมมนาออนไลน์
14:10-14:40 น.     – การดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
    – ภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….
    – ผลกระทบและการปรับตัวกับมาตรการต่างๆจากภาครัฐ
    – สรุปประเด็นสำคัญจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….
14:40-14:45 น. Q&A

 

Webinar recording

– Coming soon –