การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6

        “การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6” คือ การดำเนินการสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 เฉพาะผู้ที่ดำเนินการตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับล่าสุด

        ทั้งนี้ ก่อนการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 เราจำเป็นจะต้องเข้าใจเงื่อนไขของผู้ที่ต้องดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวก่อนว่า เราเข้าข่ายที่จะต้องแจ้งหรือไม่ เนื่องจากการแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ ไม่ใช่ทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่ต้องแจ้ง แต่เฉพาะผู้ที่ดำเนินการตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

        การแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ ปัจจุบันจะถูกเรียกสั้นๆ ว่า การแจ้ง วอ./อก. 32 โดยเป็นการแทนที่ของการแจ้ง วอ./อก. 20 ซึ่งบางท่านก็อาจจะสับสนเงื่อนไขของการแจ้ง วอ./อก. 32 อยู่ เนื่องจากจะมีบางประเด็นที่มีความแตกต่างกับ วอ./อก. 20

        ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด (GBP) สำหรับการให้บริการและคำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน GBP จึงจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:00 – 14:45 น. โดยมุ่งเน้นในเรื่องข้อกฎหมายและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการอธิบายสาระสำคัญในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย

หัวข้อการสัมมนา การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6
วันที่และเวลา    – วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
   – เวลา 14:00 – 14:45 น. ตามเวลาประเทศไทย
   – Online (Zoom Application)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6
รายละเอียดค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ (Free)
วิธีการเข้าร่วม    – ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom
          🔗Link การลงทะเบียน
   – เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา
   – เอกสารประกอบการบรรยาย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังและทำแบบประเมินหลังสัมมนาเท่านั้น
   – การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอหรือแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
ขั้นตอนการลงทะเบียน    1. ลงทะเบียนผ่าน Zoom จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
   2. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนและลิงค์สำหรับเข้าฟังสัมมนา
   3. ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ URL ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ภาษาไทย 🇹🇭
หมายเหตุ    – ปิดรับการลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.
   – กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

 

📅หัวข้อการบรรยายแนะนำวิทยากร

14:00-14:10 น. แนะนำบริษัทและการสัมมนาออนไลน์
14:10-14:20 น.    – ความเป็นมาของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
   – การแบ่งประเภทของวัตถุอันตราย
   – หน่วยงานที่รับผิดชอบ
   – บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
14:20-14:40 น.    – บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 5.6
   – ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6
   – ประเด็นสำคัญของประกาศฯ
   – เปรียบเทียบการดำเนินการแบบเก่าและแบบใหม่
14:40-14:45 น. Q&A

 

เทปบันทึกการสัมมนาออนไลน์