การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

          Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd. (GBP) เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน GBP มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในปัจจุบัน ดังนั้น GBP จึงได้จัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความเป็นมาของมาตรการ CBAM รวมไปถึงวิธีการดำเนินการของ CBAM เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต วัตถุประสงค์ของการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและกระบวนการดำเนินงานของ CBAM หากท่านสนใจสามารถศึกษาหัวข้อในการบรรยายและลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มด้านล่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

          Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) เป็นกลไกการปรับราคาคาร์บอนก่อนการข้ามพรมแดนสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งใช้ในการคำนวณต้นทุนของสินค้านำเข้าบางชนิด เพื่อหยุดการนำเข้าสินค้าที่มีการปล่อยมลพิษสูงไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

          CBAM เป็นหนึ่งในมาตรการ Fit For 551 ภายใต้นโยบาย the European Green deal ที่มีเป้าหมายให้ EU สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิจากปี 1990 ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 55 ภายในปี 2030 และลดลงเหลือศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างบริษัทภายในและภายนอก EU และทำให้ประเทศอื่นๆ เห็นความสำคัญและดำเนินการในการควบคุมและลดก๊าซเรือนกระจก

หัวข้อการสัมมนา Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
วันที่และเวลา วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566
เวลา 14:00 – 14:45 น. ตามเวลาประเทศไทย
   – Online (Zoom Application)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับ  Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ให้มากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
รายละเอียดค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ (Free)
วิธีการเข้าร่วม    – ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom
          🔗Link การลงทะเบียน
   – เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา
   – เอกสารประกอบการบรรยาย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังและทำแบบประเมินหลังสัมมนาเท่านั้น
   – การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอหรือแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
ขั้นตอนการลงทะเบียน    1. ลงทะเบียนผ่าน Zoom จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
   2. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนและลิงค์สำหรับเข้าฟังสัมมนา
   3. ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ URL ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ ปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.
กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

 

📅หัวข้อการบรรยายแนะนำวิทยากร

14:00-14:10 น. แนะนำบริษัทและการสัมมนาออนไลน์
14:10-14:20 น.    – ความหมายและความเป็นมาของ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
14:20-14:40 น.    – การดำเนินงานของกลไก CBAM
   – เป้าหมายของ CBAM
   – อุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบจากกลไก CBAM
14:40-14:45 น. Q&A

 

เทปบันทึกการสัมมนาออนไลน์