หน้าแรก โปรเจ็ค การสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าเหล็กสำหรับส่งออกปฏิบัติตามมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM)

การสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าเหล็กสำหรับส่งออกปฏิบัติตามมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM)

สถานที่ :
จังหวัดสมุทรปราการ
อุตสาหกรรม :
การผลิตเหล็กปลายน้ำ
การบริการ :
การปฏิบัติตามมาตรการ CBAM

ความเป็นมา :

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้จัดทำมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Boarder Adjustment Mechanism:CBAM) ตามนโยบาย Fit for 55 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ซึ่งสหภาพยุโรปมีความตั้งใจที่จะกำหนดราคาที่ยุติธรรมสำหรับการปล่อยคาร์บอนของการผลิตสินค้าที่กำลังเข้าสู่สหภาพยุโรป เพื่อป้องกันการรั่วไหลของคาร์บอน เมื่อ CBAM มีผลบังคับใช้ ผู้นำเข้าของสหภาพยุโรปจะต้องชำระค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านใบรับรอง CBAM ซึ่งมีการกำหนดราคาตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้านำเข้า ลูกค้าของเราซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กข้อต่อเชื่อมรายใหญ่ มีความจำเป็นต้องส่งรายงานตามมาตรการ CBAM ให้กับผู้ซื้อในสหภาพยุโรป เราจึงให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป โดยการวัดและคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกและรายงานค่า Embedded Emissions ตามข้อกำหนดของมาตรการ CBAM เป็นครั้งแรก

วิธีการดำเนินงาน :

ที่ปรึกษาของเราดำเนินการสำรวจโรงงานเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการผลิต วิธีกำหนดขอบเขต และปัจจัยที่ควรคำนึงถึงเมื่อคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการรายงานตามมาตรการ CBAM เราจัดประชุมรายสัปดาห์ตลอดทั้งโครงการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและติดตามข้อมูล เมื่อคำนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งรายงานไปยังผู้นำเข้าในสหภาพยุโรปแล้ว เราดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามมาตรการ CBAM ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้จัดทำเอกสารระเบียบวิธีติดตามตรวจสอบ (MMD) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบังคับใช้เต็มรูปแบบ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในอนาคต

สิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า :

มาตรการ CBAM ได้ถูกบังคับใช้เมื่อไม่กี่เดือนก่อน และหลายบริษัทยังคงต้องใช้เวลาทำความเข้าใจและปรับตัวเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม เราจึงช่วยเหลือลูกค้าของเราในการตอบสนองต่อผู้นำเข้าในสหภาพยุโรป ด้วยการสร้างระบบตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด CBAM และอาจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตสำหรับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่นๆได้ เช่น การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์