หน้าแรก โปรเจ็ค วิทยากรบรรยายด้านการจัดการสารเคมี

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการสารเคมี

สถานที่ :
กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรม :
นำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี
การบริการ :
การฝึกอบรมพนักงาน

ความเป็นมา และ สิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า

เนื่องจากบริษัทลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีให้กับโรงงาน รวมถึงกระจายสินค้าไปสู่แขนงธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ทางผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และต้องการสร้างความเข้าใจในกระบวนการให้กับพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในกระบวนการ อาทิเช่น
• การตรวจสอบชนิดวัตถุอันตรายของผลิตภัณฑ์สารเคมี
• ขั้นตอนการดำเนินการ กรณีที่ผลิตภัณฑ์เข้าข่ายการเป็นวัตถุอันตราย
• การแจ้งข้อเท็จจริงในกรณีที่ต้องดำเนินการผลิต หรือ นำเข้า วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามบัญชี 5.6 (วอ./อก.20 และ วอ./อก.32-ใหม่)
• การแจ้งข้อเท็จจริงในกรณีที่ต้องดำเนินการนำเข้า ส่งออกวัตถุอันตรายในระบบ วอ./อก. 6 และการผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง กรณีที่เข้าข่ายการเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องแจ้งตามแบบ วอ./อก. 7
• การอัพเดตกฎหมายใหม่ด้านสารเคมี ภายใต้ พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2565)
• แนวโน้มด้านการจัดการสารเคมีในอนาคต