หน้าแรก โปรเจ็ค การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

สถานที่ :
จังหวัดปทุมธานี
อุตสาหกรรม :
การผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
การบริการ :
การคำนวณคาร์บอนฟรุตปริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

ความเป็นมา :

การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ประเภทเม็ดพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด (GBP) ได้รับมอบหมายจากบริษัทลูกค้าผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ในการดำเนินการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้วัตถุดิบมาจากเส้นด้ายพลาสติกเหลือใช้ โดยทางบริษัทของลูกค้ามีความประสงค์ที่จะนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่ได้รับการรีไซเคิล เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีการรีไซเคิลในอนาคตเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วิธีการดำเนินงาน :

การประชุมกับบริษัทลูกค้าเพื่อเตรียมพร้อมและเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้ GBP สามารถทำความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบจนถึงการขนส่งไปยังบริษัทของลูกค้าปลายทางต่อไป (cradle-to-gate) โดยการดำเนินงานของ GBP จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่าง การใช้มาตรฐาน ISO 14044:2018 ที่เกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิต และ ISO 14067:2016 ที่เกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกฎหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ (PCR) และวิธีการประเมินผลกระทบวัฏจักรชีวิต (LCIA)

สิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า :

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่คำนวณได้นั้นจะช่วยให้ลูกค้าของ GBP สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจในการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความเหมาะสมกับแผนกลยุทธ์ทางสิ่งแวดล้อม นอกจากยี้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตลาดที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนได้อีกด้วย