หน้าแรก โปรเจ็ค งานสำรวจการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

งานสำรวจการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

สถานที่ :
ระยอง
อุตสาหกรรม :
สารเคมี
การบริการ :
การประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ความเป็นมา

ตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติโรงงานนั้น กำหนดให้โรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงต้องทำการสำรวจการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินก่อนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ลูกค้าของเราซึ่งเป็นบริษัทเคมีสัญชาติญี่ปุ่นได้ตั้งโรงงานใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ทีมงานของเราสำรวจการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้

วิธีการดำเนินงาน

ทีมงานของเราได้ลงพื้นที่สำรวจก่อนการดำเนินงานภาคสนามเพื่อจัดทำแผนสำรวจตามแนวทางที่กำหนดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากการประชุมกับลูกค้าแล้ว เราได้เข้าพบส่วนมลพิษดินเพื่อขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เรื่องแผนการสำรวจภาคสนาม จากนั้นเราได้ดำเนินการในภาคสนามซึ่งประกอบไปด้วยการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ การเก็บตัวอย่างดิน และการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน เมื่อการดำเนินการภาคสนามแล้วเสร็จจึงจัดเตรียมรายงานการสำรวจให้ลูกค้าและรายงานตามกฎหมายเพื่อส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

สิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า

เรามีวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  และมีหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ในการควบคุม รับผิดชอบการดำเนินการภาคสนาม ดูแลและจัดการงานภาคสนามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พื้นที่ในบริเวณมาบตาพุดนี้ถือเป็นจุดอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การสำรวจ และจัดทำบันทึกข้อมูลต่าง ๆ พร้อมหลักฐานด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการตั้งโรงงานถือเป็นผลดีกับลูกค้าของเรา