หน้าแรก โปรเจ็ค การปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตรายสำหรับผู้นำเข้าสารเคมี

การปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตรายสำหรับผู้นำเข้าสารเคมี

สถานที่ :
กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรม :
นำเข้าวัตถุอันตราย
การบริการ :
การปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย

ความเป็นมา
ลูกค้าของเราซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมสัญชาติญี่ปุ่นได้ขยายกิจการในประเทศไทย ได้ตั้งสาขาสำหรับการนำเข้า จำหน่าย กระจายสินค้า และการสนับสนุนลูกค้า ในการนำเข้าหมึกพิมพ์จากต่างประเทศนั้น มีบางตัวที่ต้องมีส่วนประกอบของวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย และข้อมูลส่วนผสมทางเคมีและผู้ผลิตเป็นความลับทางการค้าของลูกค้า
ตามหลักการการนำเข้าสินค้าประเภทที่เป็นเคมีภัณฑ์ ผู้ผลิต หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ผลิตให้เป็นผู้รับผิดชอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต้องแจ้งส่วนผสมครบ 100 เปอร์เซ็นต์ กรณีที่ส่วนผสมของเคมีภัณฑ์เป็นความลับ ผู้ประกอบการต้องยื่นขอหารือส่วนผสมที่เป็นความลับทางการค้า (Confidential Business Information: CBI) ต่อสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ยุ่งยากและต้องใช้เวลา ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากผู้ผลิตต่างประเทศประกอบไปด้วย เพื่อให้การยื่นขอหารือส่วนผสมที่เป็นความลับทางการค้านั้นเสร็จสมบูรณ์

วิธีการดำเนินงาน
เราเป็นตัวกลางในการช่วยประสานงานกระบวนการหารือส่วนผสมที่เป็นความลับทางการค้า (Confidential Business Information: CBI) ระหว่างสำนักงานใหญ่ของลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่น สาขาในประเทศไทย และผู้ผลิตหมึกในประเทศต่าง ๆ  เราอธิบายหลักของกระบวนการ CBI ให้แก่ผู้ผลิตได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น เพื่อคลายความกังวลให้ผู้ผลิตเรื่องส่วนผสมที่เป็นความลับทางการค้า นอกจากนี้เรายังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการนำเข้าวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 อีกด้วย

สิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า
ลูกค้าสามารถนำเข้าหมึกพิมพ์อุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามพรบ.วัตถุอันตราย โดยที่ข้อมูลทางการค้ายังคงถูกปกปิดเป็นความลับ