หน้าแรก การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6

การจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6

ปัจจุบันนั้นกฎหมายได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทกรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ (GBP) เพื่อให้บริการและคำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนลูกค้าของเราให้มีความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทาง GBP จึงจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ การปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้าซึ่งวัตถุอันตราย ตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2565) ในวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00-15.30 น. โดยมุ่งเน้นในเรื่องข้อกฎหมายและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการอธิบายสาระสำคัญในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมรับฟังสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย

ด้วยความซับซ้อนของกฎหมายและขั้นตอนในการดำเนินการในรูปแบบที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดความสับสนและเกิดคำถามจำนวนมากจากลูกค้าหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 เช่น

  • ความแตกต่างของการแจ้งเดิม (วอ./อก.20) และระบบใหม่ตามประกาศ (วอ./อก.32)
  • การเตรียมข้อมูล และเงื่อนไขในการดำเนินการด้านวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ตามแบบ วอ./อก.32
  • การดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ตามแบบ วอ./อก.32
  • หากดำเนินการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่เป็นความลับ จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ อย่างไร

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้าใจ และต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการจัดการสารเคมีของผู้ประกอบการ ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมสัมมนามีคำถาม สามารถทิ้งคำถามไว้ล่วงหน้า ทางทีมผู้บรรยายจะรวบรวม และตอบคำถามดังกล่าวในวันที่จัดสัมมนา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถศึกษาหัวข้อการบรรยาย และลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มทางด้านล่างนี้ค่ะ

📜รายละเอียดภาพรวมการสัมมนาผ่านระบบ zoom

หัวข้อการสัมมนา การปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6
วันที่และเวลา วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565
เวลา 14.00-15.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย
– สามารถรับชมออนไลน์พร้อมกันได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ
รายละเอียดค่าบริการ 2,000 บาทต่อท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
– ใบแจ้งหนี้ / invoice จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และทางอีเมล์ผู้ประสานงานทางบัญชี
– วิธีการชำระเงินจะเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ / invoice ค่าธรรมเนียมการโอนจะเป็นการชำระโดยผู้ลงทะเบียน/ ผู้เข้าร่วมสัมมนา
– หากผู้เข้าร่วมรับฟังอยู่ต่างประเทศ จะมีการแนบใบเสนอราคาต่างหาก โดยอิงจากค่าเงินปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมการโอน
– กำหนดชำระค่าบริการ จะถูกระบุในใบแจ้งหนี้ / invoice
วิธีการเข้าร่วม เข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านระบบ zoom webinar ในวันและเวลาที่จัดสัมมนา โปรดตรวจสอบการใช้งานว่าสามารถเข้าฟังได้โดยไม่ขัดกับนโยบายบริษัทของท่าน
– เมื่อผู้ลงทะเบียนได้รับการยืนยันข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล์ตอบกลับเพื่อลงทะเบียนในส่วนของระบบ zoom อีกครั้งหนึ่ง
– เอกสารประกอบการบรรยายจะทำการจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมรับฟังล่วงหน้า 3 วันทำการ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรับฟังเท่านั้น
– การเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เป็นลักษณะถ่ายทอดสดซึ่งให้สิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม และไม่สามารถทำการบันทึกวีดีโอแจกจ่ายวีดีโอดังกล่าวได้
– ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับฟังซึ่งลงทะเบียนโดยใช้อีเมล์ในนามบริษัทเท่านั้น
ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล์ยืนยันการได้รับข้อมูลการลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมงทำการ (จ-ศ)
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล์อีกครั้งซึ่งอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการเข้าฟัง และวิธีการรับเอกสารประกอบการบรรยาย
2. ผู้ลงทะเบียนจะได้ลิงค์การลงทะเบียนผ่านระบบ zoom.us โดยระบุ ชื่อ นามสกุล อีเมล์ติดต่อ บริษัท และตำแหน่งของผู้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบzoom.us
3. หลังจากเสร็จสิ้น อีเมล์จะถูกส่งโดยอัตโนมัติจาก “no-reply@zoom.us” ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ URL ดังกล่าวในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันเวลาที่กำหนด
การลงทะเบียน/ สอบถาม กรุณาลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 17:00 น.
กรณีพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ ที่นี่ หรือทางโทรศัพท์ 02-120-7621

📅หัวข้อการบรรยายและแนะนำวิทยากร

14:00-14:10 คำแนะนำในการสัมมนาออนไลน์
14:10-14:50 กฎหมายวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6
– ภาพรวมของกฎหมายที่มีการประกาศใช้ใหม่
– ขั้นตอนและการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย
– เงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงด้านวัตถุอันตราย
– การแจ้งข้อเท็จจริงด้านวัตถุอันตราย และระบบที่เกี่ยวข้อง
14:50-15:00 พักเบรค และช่วงการส่งคำถาม
15:00-15:30 Q&A
แนะนำวิทยากร เยาวรัตน์ เยาวกุล ที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารเคมี บริษัท Green and Blue Planet Solutions Co., Ltd.
     ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายวัตถุอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2535 เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต นำเข้า ส่งออก และครอบครองมามากกว่า 200+ ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมกระบวนการถึงวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 – 3 และการดำเนินการประสานงานสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมผลิตภัณฑ์เป็นความลับ (CBI; Confidential Business Information)

การลงทะเบียน

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ


ข้อมูลอื่นๆ


ข้อตกลงการใช้งานแล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อเรา