องค์การจัดการน้ำเสียได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย เพิ่มขึ้น 66 จังหวัด รวมทั้งหมด 77 จังหวัด ตามประกาศคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 23 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียอย่างจริงจังและเร่งรัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของประเทศให้ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐาน ประกาศฉบับนี้สามารถทำให้องค์การจัดการน้ำเสีย หรือ อจน. สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบได้

รายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถคลิกที่ลิงค์นี้