ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวงใหม่ 2 ฉบับ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมการระบายน้ำทิ้งและอากาศออกจากโรงงาน หรือการประกอบกิจการ และมีการกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสารมลพิษหรือสารเคมีในการประกอบกิจการโรงงาน ดังนี้

  1. กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ.2563) เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมระบายน้ำทิ้ง ได้เพิ่มแนวทางการปรับปรุงคุณภาพคือ ในกรณีที่ใช้วิธีทำให้เจือจาง (Dilution) เพื่อระบายน้ำทิ้ง ให้ดำเนินตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด และนอกจากนี้สำหรับวิธีการควบคุมอากาศเสียจากมลพิษหรือการใช้สารเคมี ซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานเพื่อลดมลพิษที่ออกจากโรงงาน ทางรัฐมนตรีจะกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการควบคุมระบบ หรือกระบวนการในการประกอบกิจการโรงงาน และการใช้เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดอากาศเสีย ซึ่งทั้งสองแนวทางในการจัดการน้ำเสียและการปล่อยอากาศจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
  2. กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2563) รัฐมนตรีจะทำการกำหนดสารมลพิษหรือสารเคมีที่โรงงานได้ทำการผลิต ครอบครอง หรือการใช้สารเคมีนั้น จะต้องทำรายงานข้อมูลตามที่รัฐมนตรีกำหนด ได้แก่ ปริมาณสารเคมี การเคลื่อนย้ายสารเคมีออกนอกโรงงาน ขั้นตอนการควบคุมมลพิษจากสารเคมี คุณลักษณะของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง รายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ รายงานการปลดปล่อยมลพิษ และอื่น  ๆ โดยจะทำการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

กฎกระทรวงทั้งสองฉบับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเล่มที่ 137 ตอนที่ 22(ก) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย กรุณาติดต่อ Green and Blue Planet Solution