ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศจากกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าบริการข้อมูลข่าวสารที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องจัดทำหรือรวบรวมขึ้นใหม่ตามคำร้องขอของผู้ขอรับบริการ พ.ศ.2563 รายละเอียดเป็นไปตามตารางด้านล่างนี้

ตารางอัตราค่าบริการข้อมูลข่าวสารที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องจัดทำหรือรวบรวมขึ้นใหม่ตามคำร้องขอของผู้ขอรับบริการ

ที่ ประเภทข้อมูล ค่าบริการ หน่วย
1 ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ 500 บาท   ต่อเม็กกะไบต์ (MB)
2 ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินจากสถานีตรวจวัด 100 บาท ต่อสถานีต่อปี
3 ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ 6 สตางค์ ต่อพารามิเตอร์ต่อชั่วโมง
4 ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ตะกอนดิน เนื้อเยื่อสัตว์น้ำ แพลงค์ตอน 200 บาท ต่อสถานีต่อปี
5 ข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ 13 สตางค์ ต่อพารามิเตอร์ต่อชั่วโมง
6 ข้อมูลคุณภาพอากาศสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ 150 บาท ต่อตัวอย่าง
7 ข้อมูลคุณภาพน้ำใต้ดินสำหรับสารอินทรีย์ระเหยและสารอื่น ๆ ที่ปนเปื้อน 1,000 บาท ต่อตัวอย่าง

ท่านที่สนใจดูรายละเอียด สามารถคลิกที่ลิงค์นี้