วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกศา: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วันที่มีผลบังคับใช้: 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567

เนื้อหาสำคัญ: ยกเลิกประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2560
โดยกำหนดการดำเนินการออกแบบก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  1. ท่อระบายน้ำเสียต้องเป็นระบบท่อปิด
  2. ระบบระบายน้ำเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด
  3. ต้องมีบ่อตรวจคุณภาพน้ำอย่างน้อย 1 บ่อภายในสถานประกอบกิจการก่อนที่จะระบายน้ำเสียลงสู่ระบบระบายน้ำเสียส่วนกลาง
  4. ต้องมีบ่อกักเก็บขนาดที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปรับปรุงคุณลักษณะของน้ำเสียให้คงที่
  5. จะต้องมีประตูน้ำปิด-เปิด ก่อนที่จะระบายน้ำเสียลงท่อระบายน้ำเสียส่วนกลาง
  6. การเชื่อมต่อท่อน้ำเสียเข้าท่อระบายน้ำเสียส่วนกลาง จะต้องต่อท่อจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำ เชื่อมกับบ่อพักน้ำเสียที่กนอ. จัดเตรียมไว้ 
โดยในประกาศได้กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ประกอบกิจการระบายสารที่มีผลกระทบต่อการระบายและการบำบัดน้ำเสียลงสู่ระบบรายบายน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม และกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำเสียที่จะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงวิธีการตรวจสอบค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำเสียที่จะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนหลางในนิคมอุตสาหกรรมไว้ดังแสดงในประกาศ โดยการตรวจสอบค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำเสียกำหนดให้เป็นไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด หรือให้เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard  Methods  for  the  Examination   of  Water  and  Wastewater หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจนุเบกษาแล้วแต่กรณี
 
ทั้งนี้สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [Link] หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โทร 02-2530561