ปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจึงทำให้ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาในครั้งนี้ ส่งผลให้เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้แสดงเจตจำนงที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางคาร์บอนและปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ จึงต้องมีมาตรการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายและพร้อมรับมือกับความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

     เนื่องด้วยกฎหมายฉบับปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมีการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งในด้านการรายงานปริมาณการปล่อย กักเก็บ และดูดซับก๊าซเรือนกระจกและมาตรการกลไกราคาคาร์บอนในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมาย ตลอดจนกำหนดโทษที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการดำเนินการงานให้มีประสิทธิภาพ

     กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำ ร่าง พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. … และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมกับร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ทั้งใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
  • วันที่ 1 มีนาคม 2567 : ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
  • วันที่ 8 มีนาคม 2567 : ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี
  • วันที่ 13 มีนาคม 2567 : ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • วันที่ 21 มีนาคม 2567 : ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ 26 มีนาคม 2567 : ภาคกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมได้ที่ [Link]

ดาวน์โหลดเอกสารร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ที่ [Link]

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ [Link]

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โทร 0-2298-5645 นายพันธกานต์ ชูโชติ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ)