ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เผยแพร่ “ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….”
โดยร่างประกาศฉบับนี้ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงเหตุการณ์การนำสารประกอบไซยาไนด์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และก่อเหตุอาชญากรรม เนื่องจากความเป็นพิษเฉียบพลัน จึงส่งผลร้ายแรงแม้จะใช้ในปริมาณที่น้อย และปัจจุบันทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการกำหนดสารประกอบไซยาไนด์ทั้ง 6 รายการ ที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก. 7 ซึ่งยังเหลืออีก 10 รายการ ที่ยังไม่มีการกำหนดให้ดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าว

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเห็นควรที่จะให้มีการกำหนดสารประกอบไซยาไนด์ทั้ง 16 รายการ ที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก. 7 ในทุกปริมาณ

ซึ่งรายชื่อสารประกอบไซยาไนด์ดังกล่าวจะอยู่ในบัญชี 5.1 รายชื่อสารควบคุม ตามลำดับที่ดังต่อไปนี้

 • ลำดับที่ 17 2-(ไทโอไซยาโนเมทิลไทโอ) เบนโซไทอะโซล (2-(thiocyanomethylthio) benzothiazole)
 • ลำดับที่ 71 โกลด์ (I) ไซยาไนด์ [gold (I) cyanide]
 • ลำดับที่ 72 โกลด์โซเดียมไซยาไนด์ (gold sodium cyanide)
 • ลำดับที่ 73 โกลด์โพแทสเซียมไซยาไนด์ (gold potassium cyanide) 
 • ลำดับที่ 85 คอปเปอร์ (I) ไซยาไนด์ [copper (I) cyanide]
 • ลำดับที่ 88 คอปเปอร์ (II)ไซยาไนด์ [copper (II) cyanide]
 • ลำดับที่ 95 แคดเมียมไซยาไนด์ (cadmium cyanide)
 • ลำดับที่ 122 ซิงค์ไซยาไนด์ (zinc cyanide)
 • ลำดับที่ 147 โซเดียมไซยาไนด์ (sodium cyanide)
 • ลำดับที่ 159 ไซยาโนเจนคลอไรด์ (cyanogen chloride)
 • ลำดับที่ 247 เบนซิลไซยาไนด์ (benzyl cyanide)
 • ลำดับที่ 282 โพแทสเซียมซิลเวอร์ไซยาไนด์ (potassium silver cyanide)
 • ลำดับที่ 283 โพแทสเซียมไซยาไนด์ (potassium cyanide)
 • ลำดับที่ 289 โพรพิโอไนไตรล์ (propionitrile) หรือ เอทิลไซยาไนด์ (ethyl cyanide)
 • ลำดับที่ 354 แลกโตไนไทรล์ (lactonitrile) หรือ อะซีโตไซยาโนไฮดริน (acetocyanohydrin)
 • ลำดับที่ 484 ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (hydrogen cyanide)

ทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ [Link] , [Link]

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสารประกอบไซยาไนด์ดังกล่าว สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ [Link]

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) โทร 02-430-6300