ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เผยแพร่ “ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….”
โดยร่างประกาศฉบับนี้ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เพิ่มเติมเงื่อนไขตามรายการภายในบัญชี 5.2 ของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) โดยจะอ้างอิงรายละเอียดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยระบุระดับความเข้มข้นของโลหะหนัก แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

  • กรณีที่ 1 มีระดับความเข้มข้นของโลหะหนักน้อยกว่าค่าที่กำหนด จะถือเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
  • กรณีที่ 2 มีระดับความเข้มข้นของโลหะหนักมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่กำหนด จะถือเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ซึ่งหากประกาศดังกล่าวไม่มีการกำหนดความเข้มข้นของสารใด ให้ควบคุมทุกความเข้มข้นโดยถือเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ [Link] , [Link]

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบัญชี 5.2 ของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ดังกล่าว สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ [Link]

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) โทร 02-430-6300