ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เผยแพร่ “ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….”
โดยร่างประกาศฉบับนี้ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ว่าพบการนำสารสารประกอบไซยาไนด์ไปใช้ในทางที่ผิด และทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงทบทวนข้อมูลการควบคุมสารประกอบไซยาไนด์ และเห็นสมควรปรับปรุงการจัดชนิดวัตถุอันตราย จำนวน 6 รายการ จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไปเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพื่อจะได้มีกระบวนการการควบคุมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

ซึ่งรายชื่อสารประกอบไซยาไนด์ทั้ง 6 รายการนั้น จะอยู่ในบัญชี 5.1 รายชื่อสารควบคุม ตามลำดับที่ดังต่อไปนี้

  • ลำดับที่ 71 โกลด์ (I) ไซยาไนด์ [gold (I) cyanide] CAS No. 506-65-0
  • ลำดับที่ 72 โกลด์โซเดียมไซยาไนด์ (gold sodium cyanide) CAS No. 15280-09-8
  • ลำดับที่ 73 โกลด์โพแทสเซียมไซยาไนด์ (gold potassium cyanide) CAS No. 13967-50-5
  • ลำดับที่ 85 คอปเปอร์ (I) ไซยาไนด์ [copper (I) cyanide] CAS No. 544-92-3
  • ลำดับที่ 88 คอปเปอร์ (II)ไซยาไนด์ [copper (II) cyanide] CAS No. 14763-77-0
  • ลำดับที่ 289 โพรพิโอไนไตรล์ (propionitrile) หรือ เอทิลไซยาไนด์ (ethyl cyanide) CAS No. 107-12-0

ทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ [Link] , [Link]

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสารประกอบไซยาไนด์ดังกล่าว สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ [Link]

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) โทร 02-430-6300