ขอเชิญให้ข้อมูลในแบบสอบถามข้อมูลสถานการณ์ สาร Candidate POPs
โดยสารดังกล่าวอยู่ในการเสนอควบคุมในภาคผนวก A (การเลิกใช้) ของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ จำนวน 2 รายการ ได้แก่
  1. สาร Chlorinated paraffins with carbon chain lengths in the range C14-17 and chlorination levels at or exceeding 45 percent chlorine by weight (MCCPs)
  2. สาร Long-chain perfluorocarboxylic acids, their salts and related compounds (LC-PFCAs)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเตรียมมาตรการควบคุมภายใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ ต่อไป 
 
ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตาม Link : MCCPs , LC-PFCAs โดยส่งเอกสารข้อมูลแบบสอบถามและความเห็นที่กรมควบคุมมลพิษ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อส่วนสารอันตราย กองจัดการกากของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ โทร. 02-298-2428, 2430