กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยยกเลิกกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 มีสาระสำคัญในการกำหนดให้นายจ้าง จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อให้การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆมีมาตรฐานชัดเจนเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างมากขึ้น ซึ่งกฎกระทรวงได้ระบุรายละเอียดทั้ง ข้อควรปฏิบัติ วิธีการติดตั้ง การบำรุงรักษา การซ่อมแซม การใช้งาน การควบคุม การเคลื่อนย้าย และข้อควรระวังต่างๆ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดหลักๆดังนี้

 • เครื่องจักร ครอบคลุม 6 ประเภท
  • ข้อบังคับทั่วไป
  • เครื่องปั๊มโลหะ
  • เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ
  • รถยก
  • ลิฟต์
  • เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง
  • รอก
 • ปั้นจั่น ครอบคลุม 3 ประเภท
  • ข้อบังคับทั่วไป
  • ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นขาสูง
  • ปั้นจั่นหอสูง
  • รถปั้นจั่นและเรือปั้นจั่น
  • อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับปั้นจั่น
 • หม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ภาชนะรับความดัน และภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน
  • ข้อบังคับทั่วไป
  • หม้อน้ำ
  • หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
  • ภาชนะรับความดัน
  • ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน
 • การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

    สำหรับโรงงานที่ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว จะต้องดำเนินการจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามกำหนด โดยกฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สามารถอ่านกฎกระทรวงฉบับเต็มได้ที่ [Link]

📜  ข้อมูลการบริการกฎกระทรวง ฉบับภาษาอังกฤษ

    ทางบริษัทมีการบริการจำหน่ายกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ฉบับภาษาอังกฤษ

ชื่อกฎหมายชื่อภาษาไทย : กฎกระทรวงเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ministerial Regulation on administration and management standards and the process of occupational safety, health, and environment at workplace in relation to the machine, crane, and boiler B.E.2564 (2021)
วันที่จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564
รูปแบบสินค้าไฟล์ PDF รูปแบบ A4 จำนวน 27 หน้า
ราคา6,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วิธีการสั่งซื้อ และชำระเงิน– สามารถสั่งซื้อผ่านทางแบบฟอร์มของบริษัท [Link] ซึ่งบริษัทจะจัดส่งเอกสารกฎหมาย ฉบับภาษาอังกฤษกลับไปทางอีเมลที่ท่านได้ระบุในแบบฟอร์ม
– ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งให้ทางไปรษณีย์ และกำหนดชำระเงินจะเป็นสิ้นเดือนถัดไปของวันส่งสินค้า (ไฟล์ PDF) (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
– การสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดกรุณาดำเนินการผ่านแบบฟอร์มของบริษัท [Link]