ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของประชาชน และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกําหนดมาตรฐานสภาวะ ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และวิธีดําเนินการเพื่อตรวจสอบ ควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในกฎกระทรวงนี้ได้มีการอธิบายคำจำกัดความของมูลฝอยประเภทต่าง ๆ เช่น มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ รวมไปถึงการกล่าวถึงการเก็บ การขน และการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องปฏิบัติตามเกณฑ์และสุขลักษณะดังที่กล่าวในกฎกระทรวงนี้ นอกจากนี้ยังมีการระบุถึงการคัดแยกมูลฝอยเป็นประเภทต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการลักลอบทิ้ง การแตกหัก และการรั่วไหลของสารเคมีที่ออกมาจากมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน รวมไปถึงการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน มาตรการควบคุมการกําจัดมูลฝอยดังกล่าวในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ท่านสามารถดูรายละเอียดของกฎหมายและดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์นี้