ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ.2564 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

โรคหรืออาการสำคัญของโรคที่เป็นผลอันเนื่องมาจากตะกั่ว ฝุ่นซิลิกา ภาวะอับอากาศ แอสเบสตอส และพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช เป็นโรคจากการประกอบอาชีพ ส่วนโรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว รวมถึงโรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน เป็นโรคจากสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของประกาศ ท่านสามารถดูได้จากลิ้งค์นี้
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ.2564
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564