วันที่ 14 กันยายน 2563 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง “กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดนิยามคำว่า “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ให้หมายถึง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่อื่น ๆ สวิทซ์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอื่น ๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบี หรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ซึ่งเป็นของเสียเคมีวัตถุ ตามบัญชี ๕.๒ ลำดับที่ ๒.๑๘ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

นอกจากนี้ยังมีบัญชีแนบท้ายประกาศซึ่งเป็นรายการขยะอิเล็กทรอนิกศ์ตามพิกัดศุลกากรตอนที่ 84 และตอนที่ 85 เฉพาะรหัสสถิติ 899 ปรากฎมาด้วย ท่านสามารถดูรายละเอียดของกฎหมายและดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์นี้