กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า (Ministry of Industrial and Commerce) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ออกประกาศในจดหมายเหตุแห่ง สปป.ลาว เรื่อง ข้อตกลงว่าด้วยบัญชีเคมีอุตสาหกรรม เพื่ออัพเดตรายการสารเคมีของการแบ่งประเภททั้งหมด 4 ประเภท ในมาตราที่ 3

โดยการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารผสม ถ้าหากผลิตภัณฑ์นั้นประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 1 องค์ประกอบที่ถูกจัดประเภท ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์หรือสารผสมนั้นถูกจัดประเภทตามสารองค์ประกอบที่เป็นอันตรายสูงสุด

โดยข้อตกลง มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 15 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา (มีผลบังคับใช้หลังลงลายมือชื่อและประกาศในจดหมายเหตุแห่ง สปป.ลาว 15 วัน) และให้ใช้ข้อตกลงนี้แทนฉบับเดิม (0389/ອຄ.ກອຫ, 3 เมษายน 2018)

หากท่านสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่ ลิ้งค์นี้