วันที่ 1 กันยายน 2563 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ออกข้อบังคับฉบับใหม่ ชื่อว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓” รายละเอียดมีทั้งหมด 16 หน้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มเติมนิยามด้านการตรวจสอบและได้เน้นด้านความปลอดภัย (PSM) เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายร้ายแรงท้ายประกาศนี้ด้วย

ข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 เป็นต้นไป  กรณีข้อ 13-18 บังคับใช้วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนอกเหนือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

รายละเอียดข้อบังคับและบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายร้ายแรง ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์นี้