หน้าแรก ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ปี 2564 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ปี 2564 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

7 February 2022

เนื้อหาสำคัญ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ปี 2564 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมให้มีแผนปฏิบัติอนุรักษ์พลังงาน และมีการขยายความร่วมมือด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคการขนส่งในแต่ละหน่วยงานของผู้ประกอบการขนส่ง/โรงงาน และหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคการขนส่งระหว่างผู้ประกอบการขนส่ง/โรงงาน และหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและ พพ. ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่ง/โรงงาน และหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีจำนวนรถขนส่ง 4 ล้อขึ้นไปไม่น้อยกว่า 10 คัน หรือเรือไม่น้อยกว่า 3 ลำ นอกจากนี้ประกาศดังกล่าวได้ระบุหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขการดำเนินงาน วิธีการสมัครและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้มีการกำหนดเกณฑ์พิจารณาในรูปแบบคะแนนอีกด้วย โดยขึ้นกับปริมาณการใช้พลังงานภาคขนส่ง ศักยภาพการประหยัดพลังงาน จำนวนเครือข่ายคู่ค้าการขนส่ง ความพร้อมการทำงาน และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [Link] หรือดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารอื่นๆได้ที่ [Link]