เนื้อหาสำคัญ: ประกาศฉบับนี้เพื่อรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสนับสนุนเงินลงทุนให้เปล่า 20 – 30% สูงสุด 3 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกาศได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนดังกล่าวดังนี้

       1. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

       2. โรงงานหรืออาคารควบคุมเอกชน

       3. SMEs

       4. ผู้ประกอบการเกษตรกรรม

       5. ธุรกิจ startup การสนับสนุนจะเป็นไปตามประเภทของสถานประกอบการได้แก่

           5.1 สถานประกอบการที่อยู่ในขอบข่ายการเป็นโรงงานควบคุมเอกชน อาคารควบคุมเอกชน จะได้รับการสนับสนุนร้อยละ 20 ของเงินทุน (ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง) แต่ไม่เกินราคากลางที่ พพ. กำหนด

           5.2 สถานประกอบการที่อยู่นอกข่ายการเป็นโรงงานควบคุม อาคารควบคุม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม และธุรกิจ Startup จะได้รับการสนับสนุนร้อยละ 30 ของเงินทุน (ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง) แต่ไม่เกินราคากลางที่ พพ. กำหนด

           5.3 สถานประกอบการที่ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงาน จะได้รับการสนับสนุนร้อยละ 30 ของเงินทุน (ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง) แต่ไม่เกินราคากลางที่ พพ. กำหนด

       นอกจากนี้ประกาศได้ระบุหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน เงื่อนไขการดำเนินงาน วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมไปถึงการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [Link1] และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม [Link2] โดยได้มีการขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตามประกาศนี้ [Link3] สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารอื่นๆได้ที่ [Link4]