ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น: 10 มกราคม 2565 – 9 กุมภาพันธ์ 2565

เนื้อหาสำคัญ: เนื่องด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน สังคม และชุมชน จึงได้ร่างกฎหมายว่าด้วยการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ เพื่อกำกับการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด โดยมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหย และการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จากปล่องโรงงาน โดยจำแนกโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นโรงงานที่มีการใช้ ผลิต เก็บรักษา หรือมีไว้ในครอบครองสารเคมี หรือมีการปลดปล่อยสารมลพิษ มีหน้าที่รายงานการครอบคองสารเคมี การปลดปล่อยสารมลพิษ และรายงานการเคลื่อนย้ายมลพิษ เฉพาะที่นำไปกำจัดหรือบำบัด โดยจะรายงานข้อมูลช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา และรายงานภายในวันที่ 1 กรกฎาคมของปีถัดไป โรงงานกลุ่มที่สอง โรงงานที่ไม่มีการใช้ ผลิต เก็บรักษา หรือมีไว้ในครอบครองสารเคมี และไม่มีการปลดปล่อยสารมลพิษ มีหน้าที่แจ้งการไม่ครอบครองสารเคมีและไม่ปลดปล่อยสารเคมี ในระว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา และรายงานภายในวันที่ 1 กรกฎาคมของปีถัดไป ในประกาศฉบับนี้ได้ระบุบัญชีสารมลพิษและสารเคมีเป้าหมาย มีการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรม 19 กลุ่ม และวิธีการคำนวณข้อมูลและรายงานตามแบบแบบรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (รว.5) และแบบยืนยันไม่มีการครอบครองสารเคมีและไม่ปลดปล่อยหรือเคลื่อนย้ายสารมลพิษเป้าหมาย (รว.6) สามารถอ่านรายละเอียดประกาศฉบับนี้ได้ที่ [Link] และแสดงความคิดเห็นที่ได้ที่ [Link] นอกจากนี้สามารถศึกษาประกาศรายละเอียดประกาศแบบรายงานและรูปแบบแบบรายงาน [Link] และ [Link] โดยเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ที่ [Link]