กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศเพื่อกำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 28 พฤศภาคม 2563 ที่ผ่านมา กำหนดห้ามโรงงานนำวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.2 ลำดับที่ 2.18 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 2556 ซึ่งประกอบไปด้วย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่อื่น ๆ สวิทซ์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอื่น ๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบี หรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 ซึ่งถือว่ามีความเป็นอันตรายที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน

รายละเอียดประกาศและเอกสารแนบท้ายคำสั่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์นี้ คลิก

สำหรับคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สามารถติดต่อ Green and Blue Planet Solution ได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือโทร 02-1207621