จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่มีการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้ ทำให้หลายหน่วยงานได้ออกมาตรการและมีการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโคโรนา 2019 จากคนสู่คนนั้น ทำให้รัฐบาลตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (เคอร์ฟิว) ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 โดยกำหนดห้ามบุคคลใดออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 4.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จนกว่ารัฐบาลจะประเมินสถานการณ์และมีข้อกำหนดให้ผ่อนคลายต่อไป ซึ่งแน่นอนว่าข้อบังคับดังกล่าวได้กระทบต่อภาคธุรกิจหลายภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการขนส่งสินค้าทางถนน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ปลัดกระทรวงคมนาคมได้กำหนดข้อยกเว้นการออกนอกเคหะสถานสำหรับบุคคลผู้มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้า ได้แก่ ผู้ส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก รวมไปถึงการขนส่งเที่ยวเปล่าเพื่อไปรับสินค้า ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้ แต่ต้องเตรียมใบอนุญาตขับรถ บัตรประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบท้าย ติดตัวไปด้วย และต้องยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดคำสั่งและเอกสารแนบท้ายคำสั่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์นี้ คลิก

ในส่วนของพระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น ขณะนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง (กฎหมายลูก) จำนวน 3 ฉบับ คือ

  1. (ร่าง) กฎกระทรวง ว่าด้วยการรายงาน กำหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน และการให้คำรับรองรายงาน ผลการปฏิบัติตามกฏหมาย พ.ศ. ….
  2. (ร่าง) ประกาศ กรอ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ของโรงงาน และระยะเวลาการเสนอรายงาน ผลการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ศ. …..
  3. (ร่าง) ประกาศ กรอ. เรื่อง กำหนดวิธีการอื่นในการเสนอรายงาน ผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. …..

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีขั้นตอนการจะทำกฎหมายดังกล่าว ปรากฏตามลิ้งค์นี้ คลิก ซึ่งตามกำหนดการดังกล่าว คาดว่าจะมีการประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 16-27 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้หากมีการประกาศใช้กฎหมายแล้ว ทีมงานของกรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่นส์ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการออกกฎหมายได้โดยการร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ ตามลิ้งค์นี้ คลิก

สำหรับคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สามารถติดต่อ Green and Blue Planet Solution ได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือโทร 02-1207621