กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า (Ministry of Industrial and Commerce) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ออกประกาศในจดหมายเหตุแห่ง สปป.ลาว เรื่องการขึ้นทะเบียนสารเคมี การนำเข้า ส่งออก และนำผ่านสารเคมี ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

เนื้อหาของประกาศนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนสารเคมีที่ต้องการนำมาผลิต ซื้อ-ขาย ครอบครอง และอื่นๆ ก่อนดำเนินกิจกรรม การขึ้นทะเบียนตามประกาศฉบับนี้สามารถส่งเอกสารได้โดยตรง หรือผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  หลังจากได้รับและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว กรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรมจะทำการออกใบทะเบียนสารเคมีภายใน 15 วันทำการ นอกจากนี้สำหรับการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านสารเคมีแต่ละประเภท กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากำหนดให้ทำการขออนุญาตก่อนการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านสารเคมี โดยมีเงื่อนไขของการนำเข้า ส่งออก และส่งผ่านสารเคมีอันตรายในแต่ละประเภท ซึ่งได้อ้างอิงการกำหนดประเภทสารเคมีอันตรายไว้ในกฎหมายว่าด้วยสารเคมี (เลขที่ 07/สพช วันที่ 10 พฤศจิกายน 2016)

หากท่านพบข้อสงสัยสอบถามในด้านเนื้อหารายละเอียดเงื่อนไขการดำเนินการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตด้านการดำเนินการด้านสารเคมี ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรง เราสามารถตรวจสอบ และอัพเดตข้อมูลด้านกฎหมายให้กับท่านได้ ที่นี่