หน้าแรก ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ออกประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียนสารเคมี การนำเข้า ส่งออก และนำผ่านสารเคมี

กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ออกประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียนสารเคมี การนำเข้า ส่งออก และนำผ่านสารเคมี

28 January 2021

กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า (Ministry of Industrial and Commerce) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ออกประกาศในจดหมายเหตุแห่ง สปป.ลาว เรื่องการขึ้นทะเบียนสารเคมี การนำเข้า ส่งออก และนำผ่านสารเคมี ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

เนื้อหาของประกาศนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนสารเคมีที่ต้องการนำมาผลิต ซื้อ-ขาย ครอบครอง และอื่นๆ ก่อนดำเนินกิจกรรม การขึ้นทะเบียนตามประกาศฉบับนี้สามารถส่งเอกสารได้โดยตรง หรือผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  หลังจากได้รับและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว กรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรมจะทำการออกใบทะเบียนสารเคมีภายใน 15 วันทำการ นอกจากนี้สำหรับการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านสารเคมีแต่ละประเภท กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากำหนดให้ทำการขออนุญาตก่อนการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านสารเคมี โดยมีเงื่อนไขของการนำเข้า ส่งออก และส่งผ่านสารเคมีอันตรายในแต่ละประเภท ซึ่งได้อ้างอิงการกำหนดประเภทสารเคมีอันตรายไว้ในกฎหมายว่าด้วยสารเคมี (เลขที่ 07/สพช วันที่ 10 พฤศจิกายน 2016)

หากท่านพบข้อสงสัยสอบถามในด้านเนื้อหารายละเอียดเงื่อนไขการดำเนินการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตด้านการดำเนินการด้านสารเคมี ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรง เราสามารถตรวจสอบ และอัพเดตข้อมูลด้านกฎหมายให้กับท่านได้ ที่นี่