ในวันที่ 29 และ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศจากกรมขนส่งทางบก โดยได้กำหนดด้านเอกสารการขนส่งทั้งหมด 2 เรื่องโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 • เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย ได้กำหนดให้เป็นภาษาไทย เว้นแต่เป็นรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่ต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ภาษาอังกฤษแทนได้ แต่หากมีการขนส่งระหว่างประเทศต้องทำภาษาอังกฤษด้วย โดยมีรายละเอียดของเอกสารดังต่อไปนี้
  • เอกสารกำกับการขนส่งตามรูปแบบในประกาศของกรมการขนส่ง หรือเอกสารอื่นที่ให้ข้อมูลรายละเอียดของวัตถุอันตรายที่ขนส่งอย่างครบถ้วน
  • เอกสารข้อแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินลักษณะความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายแต่ละประเภทและข้อปฏิบัติเบื้องต้น และรายการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นหรือที่ใช้สำหรับป้องกันอันตรายเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ซึ่งเอกสารดังกล่าวได้แนบท้ายประกาศนี้
  • หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย ทั้งนี้ เฉพาะกรณีการใช้รถตามข้อ 8 เว้นแต่กรณีการขนส่งในลักษณะหรือปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายน้อยตามประกาศการขนส่งทางบก เรื่องข้อยกเว้นสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในลักษณะ หรือปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายน้อย พ.ศ. 2559 ให้ได้รับยกเว้น ตามแนบท้ายของประกาศ
  • หนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายของผู้ขับรถ ซึ่งจากประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) ได้ขยายระยะเวลาของหนังสือรับรองในกรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุหนังสือรับรองภายในระยะเวลา 180 วันพร้อมกับยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 แล้วให้หนังสือรับรองมีอายุเท่ากับอายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ที่ต่ออายุแล้ว
  • เอกสารระบุตัวตนของผู้ขับรถที่ทางราชการออกให้
 • รายละเอียดข้อมูล จะต้องปรากฎหมายเลขสหประชาชาติ หรือ UN Number โดยมีตัวอักษร “UN” ปรากฎ พร้อมชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง หมายเลขรูปแบบฉลาก กลุ่มการบรรจุ รหัสการขับรถผ่านอุโมงค์ ชนิดและจำนวนภาชนะ ปริมาณรวมของวัตถุอันตรายของแต่ละชนิดตามหมายเลขสหประชาชาติ ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับ และกรณีที่มีการขนส่งของเสียอันตราย ให้เพิ่มคำว่า “ของเสีย” (WASTE) ระหว่างหมายเลขสหประชาชาติกับชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง

ด้านเนื้อหาด้านรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมของเอกสาร เช่นการบ่งชี้วัตถุอันตราย สามารถตรวจสอบรายละเอียดของกฎหมายและดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563 คลิก

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 คลิก