หน้าแรก ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวง เกี่ยวกับการกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวง เกี่ยวกับการกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563

6 August 2020

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 ซึ่งกฎกระทรวงนี้ได้ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เพื่อที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ได้คำนึงถึงความจำเป็นในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ การป้องกันความเสียหาย และการป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎกระทรวงฉบับนี้ คลิกที่นี่