สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : การกำจัดการใช้สารอันตรายบางชนิด เพื่อเวียนขอข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : การจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิด ได้ประกาศใช้ครั้งแรกเป็นมาตรฐานเลขที่ มอก.2368-2551 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 17ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อมาได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอ้างอิงฉบับล่าสุด จึงได้แก้ไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานเดิมและกำหนดมาตรฐานนี้ขึ้นใหม่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้ เป็นแนวทาง

DIRECTIVE 2012/19/EU

  • DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 4July 2012on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

DIRECTIVE 2011/65/EU

  • DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

IEC 62321 (all part)

  • Determination of certain substances in electrotechnical products

โดยส่วนสำคัญหลักคือ มีการเพิ่มสารเคมีที่บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ต้องปราศจากเพิ่มเติมจาก มอก. 2368-2551 ซึ่งได้แก่ บิส(2-เอทิลเฮกซิล)ทาเลต (DEHP) บิวทิล เบนซิล ทาเลต (BBP) ไดบิวทิล ทาเลต (DBP)  และไดไอโซบิวทิล ทาเลต (DIBP) โดยความเข้มข้นของสารที่เพิ่มเติมในร่างดังกล่าวที่มีค่าไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนักวัสดุเนื้อเดียวกัน ถือว่าปราศจากสารอันตรายเหล่านี้ อีกทั้งยังมีการเพิ่มกลุ่มของบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่นอกเหนือจาก มอก. 2368-2551 ด้วย

มอก. 2368-25XX  https://www.tisi.go.th/data/standard/pdf_files/standards_development/Draft_TIS_2368_25XX.pdf

มอก. 2368-2551 http://research.rid.go.th/vijais/moa/fulltext/TIS2368-2551.pdf

สำหรับคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สามารถติดต่อ Green and Blue Planet Solution ได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือโทร 02-1207621