หน้าแรก ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

(ร่าง) ประกาศกระทรวงอุสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

29 September 2021

ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น: 28 กันยายน 2564 – 12 ตุลาคม 2564  

เนื่องด้วยปัจจุบันการประกอบกิจการของโรงงานอาจมีการเก็บหรือใช้สารเคมีที่มีอันตรายเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการสารเคมีในโรงงานให้เหมาะสม อาจเป็นสาเหตุนำไปสู่อุบัติเหตุที่มีผลกระทบและอันตรายต่อประชาชน ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและชุมชนโดยรอบได้ เพื่อเป็นการกำหนดให้มีการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว จึงสมควรที่จะมีการปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ร่างประกาศฉบับนี้ได้ระบุให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ทุกประเภทโรงงาน ต้องดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยด้านการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมดังนี้

  1. โรงงานที่มีการเก็บหรือใช้สารเคมีในการประกอบกิจการโรงงาน ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมี พร้อมทั้งติดฉลากไว้ที่ภาชนะบรรจุ และจัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS)
  2. โรงงานที่มีการเก็บหรือใช้สารเคมีในการประกอบกิจการโรงงานที่จำแนกความเป็นอันตรายได้ตาม Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemical (GHS) ซึ่งจะจัดเป็นสารเคมีอันตราย ต้องดำเนินมาตรการความปลอดภัยตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้ ทั้ง 6 หมวด
  3. โรงงานที่มีการเก็บหรือใช้สารเคมีอันตรายในการประกอบกิจการโรงงาน ที่มีปริมาณตั้งแต่หนึ่งตันต่อปีต่อสารเคมีอันตรายหนึ่งชนิด ต้องรายงานข้อมูลการเก็บหรือใช้สารเคมีอันตรายดังกล่าวให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ปีละหนึ่งครั้ง ภายในวันที่ 1 มีนาคมของปีถัดไป

สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของร่างประกาศฉบับนี้ได้ที่ [link] ซึ่งหากท่านใดต้องการยื่นข้อคิดเห็นสามารถดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม [link] เป็นระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันเผยแพร่