ประกาศในราชกิจจานุเบกษา: 27 มิถุนายน 2565                         

เนื้อหา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใช้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2565 ได้ออกประกาศให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 โดยให้ดำเนินการซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยว หรือสารผสมที่มีสารเดี่ยวเป็นองค์ประกอบ และมีปริมาณของสารเดี่ยวชนิดนั้นในทุกผลิตภัณฑ์รวมกันเกินกว่าหนึ่งเมตริกตันต่อปี ทำการแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.32 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของปีถัดไป โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

โดยสามารถศึกษารายละเอียดประกาศฉบับนี้ได้ที่ Link ค่ะ